Bài hát thương nhau lý tơ hồng

     
*

Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, có theo câu hò điệu lý chín cái sông, có theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng đối với tất cả yêu thương...

Này ngựa chiến ô kiệu quà anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ con gái ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa thiếu nữ về dinh rưng rưng lý phổ biến tình...

Bạn đang xem: Bài hát thương nhau lý tơ hồng

<ĐK: > quan lại họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương đàn ông từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo phái mạnh một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, yêu đương nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ khu vực miền nam anh ngược ra Bắc, với theo câu hò điệu lý chín loại sông, với theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng đối với tất cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu rubi anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ phụ nữ ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa phái nữ về dinh bâng khuâng lý thông thường tình...

<ĐK: > quan họ bạn ơi tương bốn mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương quý ông từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ tín đồ ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo cánh mày râu một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng.. Quan liêu họ bạn ơi.. Tơ hồng.. Con ngữa ô, ngựa chiến ô...Tơ hồng.. Quan tiền họ người ơi.. Tơ hồng.. Ngựa ô, con ngữa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam anh ngược ra Bắc, sở hữu theo câu hò điệu lý chín loại sông, sở hữu theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu vàng anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ bạn nữ ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh nghẹn ngào lý chung tình...

<ĐK: > quan lại họ người ơi tương bốn mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương nam giới từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan họ người ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo đàn ông một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu quý nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

Xem thêm: Cách Chuyển Câu Trực Tiếp Sang Câu Gián Tiếp, Câu Trực Tiếp

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, sở hữu theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng đối với cả yêu thương...

Này chiến mã ô kiệu xoàn anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ đàn bà ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa thiếu phụ về dinh rưng rưng lý phổ biến tình...

<ĐK: > quan lại họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương đấng mày râu từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan tiền họ bạn ơi tương bốn mà chim sáo, Đến hứa lại lên thiếp theo đấng mày râu một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, thương nhau, yêu mến nhau lý Tơ Hồng...

tơ hồng ( Tơ hồng)... quan lại họ bạn ơi... Tơ hồng... chiến mã ô, con ngữa ô... tơ hồng ( Tơ hồng)... quan tiền họ người ơi... Tơ hồng... Ngựa chiến ô, con ngữa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc,Mang theo câu hò điệu lý chín loại sông,Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn,Em ra đón chàng với cả yêu thương...Này con ngữa ô kiệu rubi anh khớp,Xôn xao câu hò điệu lý bớ đàn bà ơi,Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,Đưa chị em về dinh bâng khuâng lý thông thường tình...<ĐK:>Quan họ người ơi tương bốn mà chim sáo,Xe chỉ luồn kim thiếp thương nam giới từ lâu,Áo bay, ai đó đã qua cầu,Đôi mình, duyên tình đậm sâu...Quan họ bạn ơi tương tư mà chim sáo,Đến hẹn lại lên thiếp theo quý ông một phen,Gió đưa, bông lúa bên trên đồng,Thương nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...