Đặt phòng khách sạn giá rẻ ở đà nẵng

     
*

Bạn đang xem: Đặt phòng khách sạn giá rẻ ở đà nẵng

/*---Header---*/header float:left; width:100vw; height:80px; position: fixed; padding: 0 100px; z-index: 7; transition: all .3s; background: whiteheader .current color:#0da0f4 !important;.fix_top background: white; transition: all .3s; z-index: 7; box-shadow: 0px 8px 8px rgb(0 0 0 / 6%); height: 60px;.fix_top .menu>li .fix_top .menu>li>a color: #333; padding:25px 10px.fix_top .logo img filter: none; height: 50px;.fix_top .contact-us color: #333; font-weight: 500; padding: 25px 100px 0 25px.fix_top .open_btn top: 3px; transition: all .3s;.fix_top .open_btn i color: black.fix_top .menu-seperate color: black.logo float:left; .logo img height:70px;transition:all .3s; margin-top: 5px; position:relative; #menu_container float:left; width:100%; margin-top: -70px; padding:9px 0.contact-us float: right; color: black; padding: 15px 15px 0 15px.contact-us i margin-right: 10px.contact-us>span margin-left: 20px.menu list-style:none;float:left; margin-bottom:0; margin-left: 100px.menu>li float:left; list-style: none; .menu>li>a padding:15px 15px; font-size: 16px; display:block; color:black; font-weight: 500;text-decoration: none;.menu .active,.menu>li>a:hover color:var(--pink);.menu>li:hover > .menucon display:block; transition:all .3s.menu .menu-seperate color: white .menucon min-width:140px;position:absolute; padding:10px; z-index:999; display:none; background:white; margin-top:0px;box-shadow: 0px 8px 8px rgb(0 0 0 / 6%); border-radius: 5px;.menucon>li position:relative;padding:1px 2px; width:100%; min-width:150px; text-align:left; line-height: 25px; list-style: none;.menucon>li>a padding:3px 0; color:#666; text-decoration: none;.menucon>li>a:hover color: #f06e00;.menucon>li:hover .menulv3 display:block.menucon2>li>a text-decoration: none; color: var(--blue).open_btn position: absolute; right: 10px; top: 15px; font-size:16px; z-index: 99999; margin:12px 15px 0 0; transition: all .3s;.open_btn i color:black; cursor: pointer.open_btn:hover icolor:var(--pink);.close_btn margin:15px; float:left; cursor: pointer; color: black.close_btn:hover color:var(--pink)/*-----Menu mobile-----*/.menu_mobile right:-100%; width:300px; top:0; transition:all .3s; height:100%; background:white; float:right; position:fixed; z-index:99999999; overflow:auto.show right:0; transition:all .3s; box-shadow: 0 0 0 10000px rgba(0,0,0,.3); /* for real browsers */ box-shadow: 0 0 0 100vmax rgba(0,0,0,.3); .menu_mobile a color:#666.menu_mobile>ul width:100%; float:left; font-size:16px; padding:15px; list-style: none .menu_mobile>ul>li>a display:block; margin-bottom:-1px; width:100%; padding:15px 0; .menu_mobile>ul>li>a i width: 30px; color: var(--pink).menu_mobile>ul>li>a:hover, .menu_mobile .active background: #edf6f9; text-decoration:none; width:100%; color:var(--blue) .menu_mobile>ul>li>ul margin-left:10px;.menu_mobile>ul>li>ul>li>a color:#999/*-----Media 767px-----*/

Xem thêm: Chùa Nổi Tiếng Ở Bến Tre Trong Tháng 7 Âm Lịch Này, Xin Lỗi! Trang Bạn Tìm Kiếm Không Tồn Tại

media screen và (max-width:1366px) .menu>li>a padding: 15px 10px .contact-us display: none;/*-----Media 767px-----*/
media screen và (max-width:991px) header padding-left: 10px; padding-right: 10px; .menu display: none; .open_btn display:block/*-----Media 767px-----*/