Tỉ lệ thuận tiếng anh là gì

     

proportionality, proportionality are the đứng top translations of "tỉ lệ thuận" into English. Sample translated sentence: và số tiền bạn chi tiêu tỉ lệ thuận ↔ và the amount you spend on something is proportionate


*

*

In mathematics, two variables are proportional if a change in one is always accompanied by a change in the other, & if the changes are always related by use of a constant.


For Faraday"s first law, M, F, & z are constants, so that the larger the value of Q the larger m will be.

Bạn đang xem: Tỉ lệ thuận tiếng anh là gì


Do diện tích luôn tỉ lệ thuận với thừa trình tách rời của cặp quark-phản quark, các quark từ do đã biết thành trấn áp.
Since the area is proportional lớn the separation of the quark–antiquark pair, không lấy phí quarks are suppressed.
Theo định qui định Faraday lắp thêm nhì, Q, F, cùng z là số bất biến, M / z (trọng lương tương đương) tỉ lệ thuận cùng với m.
For Faraday"s second law, Q, F, and z are constants, so that the larger the value of M/z (equivalent weight) the larger m will be.
Ngoài ra, report nhấn mạnh, công dụng học tập của học viên không duy nhất thiết phải tỉ lệ thuận với mức thu nhập của tổ quốc đó.
And, as the report highlights, student performance isn’t necessarily tied to a country’s income level.
Chính áp lực đè nén này là mối cung cấp cho phần nhiều sự công phá nó tỉ lệ thuận với mức độ nổ và tầm tác động của vận tốc sóng chấn động nổ.
This pressure is the source of the damage và is proportional khổng lồ the explosive density và the square of the detonation velocity.
Dân chủ quan yếu chữa trị được căn bệnh này, vì dễ dàng và đơn giản là trở thành phần nhiều không đồng nghĩa với việc tỉ lệ thuận với sự khôn ngoan với sự công bằng.
Democracy is no cure for this, as majorities simply by virtue of being majorities vày not also gain the virtues of wisdom and justice.
Văn hóa dân tộc bản địa diễn giải khoảng cách quyền lực tỉ lệ thuận với tỉ lệ doanh nghiệp có 1 trong những ba dạng quá trình sáng chế tạo được đồng ý trong nước (yếu tố ra quyết định sự tương quan là 28%).
The national culture measure of nguồn distance is positively correlated with the ratio of companies with process innovation only over the companies with any of the three types of innovation considered in the country (determinant of correlation: 28%).
Đó là 1 trong những thới giới trang thiết bị mà bọn họ ước gì chúng ta sống vào đó, nơi hiện hữu hiểu quả trong bảng tính những thứ được thể hiện bằng những con số, với số chi phí bạn đầu tư chi tiêu tỉ lệ thuận cùng với sự thành công của bạn.
It"s a kind of mechanistic world that we"d all love khổng lồ live in where, effectively, it sits very nicely on spreadsheets, everything is numerically expressible, & the amount you spend on something is proportionate khổng lồ the scale of your success.
Và ông đã cho thấy rằng nếu bạn lấy một con nhỏ tuổi và một con cứng cáp và tính vừa phải xem nó đã trông nuốm nào, nếu nó to lên gần như là theo thức tỉ lệ thuận, nó đã có một cái mào khoảng chừng bằng một ít cỡ nhỏ trưởng thành.
And he showed that if you were to lớn take a baby và an adult và make an average of what it should look like, if it grew in sort of a linear fashion, it would have a crest about half the form size of the adult.

Xem thêm: Tải Ghi Chú Trên Desktop - Tải Microsoft Sticky Notes


Bị một số loại khỏi AFC vào năm 1974, là hiệu quả một lời khuyên của Kuwait, được thông qua với tỉ lệ phiếu 17 thuận, 13 kháng và 6 trắng.
Excluded from AFC competitions in 1974, as a result of a proposal by Kuwait which was adopted by a vote of 17 to 13 with 6 abstentions.
Trong cuốn Right-Hand, Left-Hand (dịch là "Thuận tay phải, thuận tay trái"), Chris McManus ở trong University College London, biện bạch rằng tỉ lệ bạn thuận tay trái đã tăng và là nhóm người dân có tỉ lệ thành công cao.
In his book Right-Hand, Left-Hand, Chris McManus of University College London argues that the proportion of left-handers is increasing and left-handed people as a group have historically produced an above-average quota of high achievers.
Cái mà bọn họ không phát âm là những môi trường thiên nhiên có nhiệt độ theo mùa của gắng giới, khu đất đai và thực đồ gia dụng phá triển tỉ lệ thuận với số lượng các động vật ăn cỏ, và những loài động vật ăn cỏ này trở nên tân tiến tỉ lệ thuận với động vật hoang dã săn mồi theo đàn.
What we had failed to lớn understand was that these seasonal humidity environments of the world, the soil & the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, & that these grazing animals developed with ferocious pack- hunting predators.
Cái mà bọn họ không đọc là những môi trường thiên nhiên có độ ẩm theo mùa của cố gắng giới, đất đai với thực thứ phá triển tỉ lệ thuận với số lượng các động vật ăn cỏ, và những loài động vật hoang dã ăn cỏ này cải cách và phát triển tỉ lệ thuận với động vật hoang dã săn mồi theo đàn .
What we had failed khổng lồ understand was that these seasonal humidity environments of the world, the soil và the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, và that these grazing animals developed with ferocious pack-hunting predators.
Trong cửa nhà “An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue”(1725), Hutcheson tuyên bố rằng khi đề xuất lựa chọn một hành động đúng chuẩn nhất thì cường độ của một hành vi đạo đức đang tỉ lệ thuận với con số người nhưng một hành động ví dụ đem niềm hạnh phúc tới đến họ.
In An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty & Virtue (1725), Hutcheson says when choosing the most moral action, virtue is in proportion to lớn the number of people a particular kích hoạt brings happiness to.
Trong thời điểm đương nhiệm, tổng thống Reagan không được tỉ lệ chấp thuận cao nhất của công chúng, mà lại sự ủng hộ dành cho ông ngày càng tăng kể từ năm 1989.
As a sitting president, Reagan did not have the highest approval ratings, but his popularity has increased since 1989.
Nếu con số các kết nối chúng ta có thể lập tỉ lệ thuận với số cặp các điểm dữ liệu, một phép nhân vội vàng trăm lần trong những lượng dữ liệu là 1 trong phép nhân vội mười ngàn lần trong những lượng của tế bào hình, nhưng ta có thể thấy trong tài liệu đó, điều ấy xảy ra chỉ trong khoảng 10 hoặc 11 năm qua.
Now, if the number of connections that we can make is proportional khổng lồ the number of pairs of data points, a hundredfold multiplication in the quantity of data is a ten-thousandfold multiplication in the number of patterns that we can see in that data, this just in the last 10 or 11 years.
Sau đó bạn cũng có thể nhìn vào tỷ lệ của những con số này, và tìm ra thông tìn về một trung trung khu dữ liệu, nhưng mà bạn không tồn tại thông tin, bạn cũng có thể tìm ra nó, nhưng đôi khi bạn chỉ có 1 loại dữ liệu, bạn biết đơn vị chức năng bộ vuông, thì bạn cũng trở thành tìm ra chắc hẳn rằng năng lượng thì tỉ lệ thuận.
Then you can look at the ratios of those numbers, và figure out for a data center where you don"t have that information, you can figure out, but maybe you only have one of those, you know the square footage, then you could figure out well, maybe the power is proportional.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M