Tỉ lệ thuận tiếng anh là gì

     

proportionality, proportionality are the top translations of "tỉ lệ thuận" into English. Sample translated sentence: và số tiền bạn đầu tư tỉ lệ thuận ↔ and the amount you spend on something is proportionate


*

*

In mathematics, two variables are proportional if a change in one is always accompanied by a change in the other, and if the changes are always related by use of a constant.


For Faraday"s first law, M, F, and z are constants, so that the larger the value of Q the larger m will be.

Bạn đang xem: Tỉ lệ thuận tiếng anh là gì


Do diện tích luôn tỉ lệ thuận với quá trình tách rời của cặp quark-phản quark, các quark tự do đã bị trấn áp.
Since the area is proportional to the separation of the quark–antiquark pair, free quarks are suppressed.
Theo định luật Faraday thứ nhì, Q, F, và z là số bất biến, M / z (trọng lương tương đương) tỉ lệ thuận với m.
For Faraday"s second law, Q, F, and z are constants, so that the larger the value of M/z (equivalent weight) the larger m will be.
Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh, kết quả học tập của học sinh không nhất thiết phải tỉ lệ thuận với mức thu nhập của quốc gia đó.
And, as the report highlights, student performance isn’t necessarily tied to a country’s income level.
Chính áp lực này là nguồn cho mọi sự công phá nó tỉ lệ thuận với sức nổ và tầm ảnh hưởng của tốc độ sóng chấn động nổ.
This pressure is the source of the damage and is proportional to the explosive density and the square of the detonation velocity.
Dân chủ không thể chữa trị được căn bệnh này, vì đơn giản là trở thành đa số không đồng nghĩa với sự tỉ lệ thuận với sự khôn ngoan và sự công bằng.
Democracy is no cure for this, as majorities simply by virtue of being majorities do not also gain the virtues of wisdom and justice.
Văn hóa dân tộc diễn giải khoảng cách quyền lực tỉ lệ thuận với tỉ lệ công ty có một trong ba dạng quá trình sáng tạo được chấp nhận trong nước (yếu tố quyết định sự tương quan là 28%).
The national culture measure of power distance is positively correlated with the ratio of companies with process innovation only over the companies with any of the three types of innovation considered in the country (determinant of correlation: 28%).
Đó là một thới giới máy móc mà chúng ta ước gì chúng ta sống trong đó, nơi hiện diện hiểu quả trên bảng tính mọi thứ được thể hiện bằng những con số, và số tiền bạn đầu tư tỉ lệ thuận với sự thành công của bạn.
It"s a kind of mechanistic world that we"d all love to live in where, effectively, it sits very nicely on spreadsheets, everything is numerically expressible, and the amount you spend on something is proportionate to the scale of your success.
Và ông chỉ ra rằng nếu bạn lấy một con nhỏ và một con trưởng thành và tính trung bình xem nó sẽ trông thế nào, nếu nó lớn lên gần như theo thức tỉ lệ thuận, nó sẽ có một cái mào khoảng bằng một nửa cỡ con trưởng thành.
And he showed that if you were to take a baby and an adult and make an average of what it should look like, if it grew in sort of a linear fashion, it would have a crest about half the size of the adult.

Xem thêm: Tải Ghi Chú Trên Desktop - Tải Microsoft Sticky Notes


Bị loại khỏi AFC vào năm 1974, là kết quả một đề xuất của Kuwait, được thông qua với tỉ lệ phiếu 17 thuận, 13 chống và 6 trắng.
Excluded from AFC competitions in 1974, as a result of a proposal by Kuwait which was adopted by a vote of 17 to 13 with 6 abstentions.
Trong cuốn Right-Hand, Left-Hand (dịch là "Thuận tay phải, thuận tay trái"), Chris McManus thuộc University College London, biện bạch rằng tỉ lệ người thuận tay trái đang tăng và là nhóm người có tỉ lệ thành đạt cao.
In his book Right-Hand, Left-Hand, Chris McManus of University College London argues that the proportion of left-handers is increasing and left-handed people as a group have historically produced an above-average quota of high achievers.
Cái mà chúng ta không hiểu là những môi trường có độ ẩm theo mùa của thế giới, đất đai và thực vật phá triển tỉ lệ thuận với số lượng các động vật ăn cỏ, và các loài động vật ăn cỏ này phát triển tỉ lệ thuận với động vật săn mồi theo đàn.
What we had failed to understand was that these seasonal humidity environments of the world, the soil and the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, and that these grazing animals developed with ferocious pack- hunting predators.
Cái mà chúng ta không hiểu là những môi trường có độ ẩm theo mùa của thế giới, đất đai và thực vật phá triển tỉ lệ thuận với số lượng các động vật ăn cỏ, và các loài động vật ăn cỏ này phát triển tỉ lệ thuận với động vật săn mồi theo đàn .
What we had failed to understand was that these seasonal humidity environments of the world, the soil and the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, and that these grazing animals developed with ferocious pack-hunting predators.
Trong tác phẩm “An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue”(1725), Hutcheson phát biểu rằng khi phải lựa chọn một hành động đúng đắn nhất thì mức độ của một hành động đạo đức sẽ tỉ lệ thuận với số lượng người mà một hành động cụ thể đem hạnh phúc tới cho họ.
In An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue (1725), Hutcheson says when choosing the most moral action, virtue is in proportion to the number of people a particular action brings happiness to.
Trong lúc đương nhiệm, tổng thống Reagan không được tỉ lệ chấp thuận cao nhất của công chúng, nhưng sự ủng hộ dành cho ông gia tăng kể từ năm 1989.
As a sitting president, Reagan did not have the highest approval ratings, but his popularity has increased since 1989.
Nếu số lượng các kết nối chúng ta có thể lập tỉ lệ thuận với số cặp các điểm dữ liệu, một phép nhân gấp trăm lần trong số lượng dữ liệu là một phép nhân gấp mười ngàn lần trong số lượng của mô hình, mà ta có thể thấy trong dữ liệu đó, điều đó xảy ra chỉ trong vòng 10 hoặc 11 năm qua.
Now, if the number of connections that we can make is proportional to the number of pairs of data points, a hundredfold multiplication in the quantity of data is a ten-thousandfold multiplication in the number of patterns that we can see in that data, this just in the last 10 or 11 years.
Sau đó bạn có thể nhìn vào tỷ lệ của những con số này, và tìm ra thông tìn về một trung tâm dữ liệu, mà bạn không có thông tin, bạn có thể tìm ra nó, nhưng đôi khi bạn chỉ có 1 loại dữ liệu, bạn biết đơn vị bộ vuông, thì bạn cũng sẽ tìm ra có lẽ năng lượng thì tỉ lệ thuận.
Then you can look at the ratios of those numbers, and figure out for a data center where you don"t have that information, you can figure out, but maybe you only have one of those, you know the square footage, then you could figure out well, maybe the power is proportional.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M