Viết chương trình đếm số chữ số của một số nguyên n

     

Bài tập cơ phiên bản này ta hoàn toàn có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp while trong ngôn ngữ lập trình C.

Bạn đang xem: Viết chương trình đếm số chữ số của một số nguyên n

Đầu vào sẽ là 1 trong biến nguyên dương N, yêu cầu của câu hỏi là Đếm số lượng chữ số của N.

2. Lời giải

Để giải được bài bác tập đếm số lượng chữ số của số nguyên dương N trong C bạn phải có kiến thức về toán học tập cơ bản, có kiến thức về xây dựng C cơ bản.

Các bước triển khai bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N, khai báo trở nên int gan = N để gán giá trị của N, khai báo đổi thay int dem = 0 nhằm đến con số chữ số của N

Bước 2: Nhập vào N với điều kiện N>=0, nếu như không yêu cầu nhập lại.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tiếng Chuông Ngân Đêm Noel, Lyrics: Tiếng Chuông Ngân… Tác Giả: Nhạc Ngoại

Bước 3: sử dụng if với diều kiện N=0 thì gán cực hiếm của thay đổi dem=1.

Bước 4: Ta thực hiện vòng lặp while với đk là khi trở thành gan còn không giống 0 thì vòng lặp tiếp tục, trong vòng lặp ta cho biến chuyển dem tăng lên 1 mỗi khi lặp, còn trở nên gan phân chia 10 mỗi lúc lặp.

Bước 5: In trở thành dem ra màn hình.

Chương trình giải bài tập đếm con số chữ số của số nguyên dương N vào C như sau :

#include#includeint main(){ //khai bao bien N int N; //khai bao bien gan int gan; //Khai bao bien dem = 0 int dem = 0; bởi //Nhap vao du lieu cua N printf(" Nhap N: "); scanf("%d", &N); while(N = 0 !"));//Neu NVí dụ tôi nhập N=125

Kết quả:

Nhap N: 125

So chu so cua 125 la 3

3. Tổng kếtĐể triển khai giải bài xích tập Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương N trong C chúng ta đọc rất cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, chúng ta cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và những cách thực hiện vòng lặp vào C và những phép toán học cơ bản.


Tham Gia đội - Luyện bài bác Tập Lập Trình
Facebook TwitterLinkedin=0,%20nếu%20không%20yêu%20cầu%20nhập%20lại.Bước%203:%20Sử%20dụng%20if%20với%20diều%20kiện%20N=0%20thì%20gán%20giá%20trị%20của%20biến%20dem=1.Bước%204:%20Ta%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20while%20với%20điều%20kiện%20là%20khi%20biến%20gan còn%20khác%200%20thì%20vòng%20lặp%20tiếp%20tục,%20trong%20vòng%20lặp%20ta%20cho%20biến%20dem%20tăng%20lên%201%20mỗi khi%20lặp,%20còn%20biến%20gan%20chia%2010%20mỗi%20khi%20lặp.Bước%205:%20In%20biến%20dem%20ra%20màn%20hình.Chương%20trình%20giải%20bài%20tập%20đếm%20số%20lượng%20chữ%20số%20của%20số%20nguyên%20dương%20N%20trong%20C%20như%20sau%20:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#include#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20N%20%20%20%20int%20N;%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20gan%20%20%20%20int%20gan;%20%20%20%20//Khai%20bao%20bien%20dem%20=%200%20%20%20%20%20int%20dem%20=%200;%20%20%20%20do%20%20%20%20%20%20%20%20//Nhap%20vao%20du%20lieu%20cua%20N%20%20%20%20%20%20%20%20printf(nNhap%20N:%20);%20%20%20%20%20%20%20%20scanf(%d,%20&N);%20%20%20%20while(N%20=%200%20!))://Neu%20NPinterest