Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Vocabularycung cấp trường đoản cú vựng của toàn bộ Unit 13 giúp những em tra cứu để ghi lưu giữ theo công ty đề.

Bạn đang xem: Từ vựng unit 13 lớp 12


*

clear (v): nhảy đầm qua

composed (adj): có có;bao gồm

countryman <"kʌntrimən> (n): người đồng hương, đồng bào

deal (n): sự thoả thuận

enthusiast (n): tín đồ say mê

defend (v): bảo vệ

Milkmaid<"milkmeid> (n): cô bé vắt sữa

outstanding (adj): xuất sắc,nổi bật

overwhelming (adj): lớn,vĩ đại

podium <"poudiəm> (n): bục danh dự

pole vaulting (n): nhảy đầm sào

precision (n): độ bao gồm xác

rival <"raivəl> (n): đối thủ

scoreboard (n): bảng điểm

title <"taitl> (n): danh hiệu, tứ cách, đầu đề

spirit (n): tinh thần

peace (n): hoà bình

solidarity (n): đoàn kết

co-operation (n): sự thích hợp tác

development (n): vạc triển

wrestling (n): môn đấu đồ

basketball<"bɑ:skitbɔ:l> (n): bóng rổ

volleyball<"vɔlibɔ:l> (n): trơn chuyền

badminton (n): cầu lông

body-building (n): thể dục thể thao thể hình

athlete (n): lực sĩ,vận đụng viên

energetic <,enə"dʒetik> (adj): mạnh mẽ

propose (v): đề nghị

rank (v): xếp vị trí

host (v): tổ chức, (n): công ty nhà

pullover=jersey<"pulouvə>-<"dʒə:zi> (n):áo len chui đầu

disease (n): tệ nạn

acknowledge <ək"nɔlidʒ> (v): ưng thuận

improve (v): cải tiến,cải thiện

individual<,indi"vidjuəl> (n): cá nhân

evacuate (v): di tản, sơ tán

initiate (v): bắt đầu, đề xướng

permanent <"pə:mənənt> (adj): lâu dài, vĩnh cửu


The 22nd Southeast Asian Games were held in Hanoi, Vietnam from 5th December lớn 13th December, 2003. The Games were ___________ by Vietnamese Prime Minister Phan Van Khai in the newly constructed My Dinh National_________ in Hanoi. The games_______ was lit by Nguyen Thuy Hien of Wushu. It was the first time in the SEA Games history that the Games venues were assigned into two cities ___________ Hanoi and Ho chi Minh City.The 22nd SEA Games biệu tượng công ty of Painter Nguyen bỏ ra Long is based on a _________ bird named “Chim Lac”. The bird decorated the Ngoc Lu Bronze drum, a typical antiquity of the __________ Dong Son Vietnamese culture. The Emblem is composed of harmonious and vigorous curves, creating a feeling of movement và strength which conforms to the Olympic Spirit: “Faster, Higher & Stronger”. The colorful whirls represent the tough____________ in sports.The Games’ hymn was “For the World of Tomorrow”, composed by Nguyen quang đãng Vinh. Painter Nguyen bầu Hung chose “Trau Vang”, the golden water buffalo as the _______ for the 22nd SEA Games. With a gentle and__________ nature, the clever Buffalo has become synonymous with the water and rice civilization that is so important in Vietnam as well as in other Southeast Asian countries.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung Vina Thủ Đức Tuyển Dụng Ở Thủ Đức 11/2021

To lớn Vietnamese people, the Golden Buffalo symbolizes a golden harvest, _______, happiness, power & the Vietnamese ________.

Key

The 22nd Southeast Asian Games were held in Hanoi, Vietnam from 5th December lớn 13th December, 2003. The Games were opened by Vietnamese Prime Minister Phan Van Khai in the newly constructed My Dinh National Stadium in Hanoi. The games torch was lit by Nguyen Thuy Hien of Wushu. It was the first time in the SEA Games history that the Games venues were assigned into two cities namely Hanoi & Ho bỏ ra Minh City.The 22nd SEA Games hình ảnh of Painter Nguyen chi Long is based on a legendary bird named “Chim Lac”. The bird decorated the Ngoc Lu Bronze drum, a typical antiquity of the ancient Dong Son Vietnamese culture. The Emblem is composed of harmonious & vigorous curves, creating a feeling of movement và strength which conforms khổng lồ the Olympic Spirit: “Faster, Higher and Stronger”. The colorful whirls represent the tough competitiveness in sports.The Games’ hymn was “For the World of Tomorrow”, composed by Nguyen quang Vinh. Painter Nguyen thai Hung chose “Trau Vang”, the golden water buffalo as the mascot for the 22nd SEA Games. With a gentle and harmonious nature, the clever Buffalo has become synonymous with the water và rice civilization that is so important in Vietnam as well as in other Southeast Asian countries. Khổng lồ Vietnamese people, the Golden Buffalo symbolizes a golden harvest, prosperity, happiness, power & the Vietnamese martial spirit.