Tiếng anh lớp 6 review 4 trang 68

     

Task 1. Listen to lớn the conversation & mark the rising or falling intonation for each question. 

(Nghe bài đàm thoại và ghi lại lên, xuống giọng cho mỗi câu hỏi.)

Nick: Phong. The idea of riding khổng lồ school on a monowheel is so exciting.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 4 trang 68

(Phong, chủ ý đạp xe một bánh cho trường thật thú vị.)

Phong: What"s a monowheel?

(Xe một bánh là gì?)

Nick: It"s a single-wheel bike.

(Nó là xe đạp điện một bánh.)

Phong: Single-wheel? How bởi you ride it?

(Một bánh? làm sao cậu lái nó được?)

Nick: You just sit inside the wheel và pedal.

(Bạn vừa ngồi bên phía trong bánh xe với đạp thôi.)

Phong: Hm ...! Is it easy khổng lồ fall?

(Hum... Có dễ xẻ không?)

Nick: I suppose so, but you should take adventures, shouldn"t you?

(Mình nghĩ rằng thế, tuy nhiên cậu nên tìm hiểu thử ko nhỉ?)

Phong: No, not me. Why vị you lượt thích it?

(Không đề xuất mình. Nguyên nhân cậu yêu thích nó vậy?)

Nick: Can"t you imagine? I can see people looking at me with admiration. Wow!

(Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng không? Minh có thể thấy mọi bạn nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Ồ!).

Lời giải đưa ra tiết:

*


(Bạn đã tìm được phương án cho việc đó chưa?)

Giải thích: sau a là danh từ 

2. crowded (adj): đông đúc

Natural sources cannot provide enough energy to support this crowded world. 

(Những nguồn tự nhiên không thể cung cấp đủ tích điện để cung cấp thế giới đông đúc này.)

Giải thích: trước danh tự world đề nghị 1 tính từ 

3. driverless (adj): không fan lái

Do you know that we have driverless cars? They don"t need a driver.

(Bạn tất cả biết họ có xe cộ không người điều khiển chưa? chúng không phải tài xế.)

Giải thích: trước danh từ cars ta cần 1 tính từ và nhờ vào câu vấn đáp ở sau ta chọn từ đề xuất điền là driveless

4. inventions (n): phân phát minh

Of all the inventions in the world, which one do you lượt thích best?

(Những phát minh trên cầm cố giới, chiếc nào mình muốn nhất?)

Giải thích: sau the là danh từ 

5. healthier (adj): mạnh khỏe hơn

Playing outside is healthier than staying inside.

(Chơi phía bên ngoài tốt cho sức mạnh hơn là chơi bên trong nhà.)

Giải thích: trước than là tính từ nghỉ ngơi dạng đối chiếu hơn 


Task 3. Choose A, B, or C to lớn complete sentences.

(Chọn A, B hoặc c để xong câu.)

1. In Mongolia, dung is a kind of_____________. People use it for cooking và heating.

A. Energy source

B. Footprint

C. Accommodation

2. khổng lồ save money, we learn to_____________ some daily products like coca cola bottles.

A. Keep

B. Reuse

C. Produce

3. In the green future, vehicles will be powered by___________.

A. Solar energy

B. Coal

C. Gas

4. I am dreaming of a____________, which can take me to lớn another place in seconds in any weather.

A. Three-wheel bicycle

B. Teleporter

C. Sport car

5. Clean water which is___________ through pipes is called piped water.

A. Supplied

B. Given

C. Run


Lời giải chi tiết:

1. A

In Mongolia, dung is a kind of energy source. People use it for cooking & heating.

(Ở Mông Cổ, phân là 1 trong loại năng lượng. Tín đồ ta sử dụng nó để nấu cùng sưởi ấm.)  

2. B

To save money, we learn to reuse some daily products like coca cola bottles.

(Để tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền, họ học cách thực hiện lại hồ hết sản phẩm hàng ngày như chai coca cola.)

3. A

In the green future, vehicles will be powered by solar energy.

(Trong tương lai xanh, xe cộ cộ sẽ tiến hành truyền điện từ năng lượng mặt trời.)  

4. B

I am dreaming of a teleporter, which can take me khổng lồ another place in seconds in any weather.

(Tôi đã mơ về một cổng dịch rời tức thời, mà có thể đưa tôi cho một chỗ khác trong vài giây ở bất kỳ khí hậu nào.)

5. A

Clean water which is supplied through pipes is called piped water.

Xem thêm: Những Câu Stt Hay Về Ảnh Cưới Đầy Ngọt Ngào, Stt Hay Về Ngày Cưới Hay Nhất

(Nước sạch mà được cung ứng qua mặt đường ống được call là nước ống.)


Task 4. Use the verbs in brackets in the future simple active (will do) or the future simple passive (will be done) to complete the sentences. 

(Sử dụng các động từ trong ngoặc đơn ở thì tương lai đơn chủ động (will do) hoặc tương lai đối kháng bị đụng (will be done) để hoàn thành các câu.)

1. Children_________ to lớn school in a jet pack. (fly)

2. Solar panels_________ to produce energy. (use)

3. All the slums in this area _________ for new multi-storey buildings. (demolish)

4. We _________ robots khổng lồ help us with some our housework. (have)

5. I hope someone_________ a machine to vày homework for me. (invent)


Lời giải chi tiết:

1. will fly

Children will fly khổng lồ school in a jet pack.

(Trẻ em sẽ bay đến trường bằng động cơ phản bội lực mini (túi bay).)

Giải thích: chủ ngữ là tín đồ nên dùng chủ động

2. will be used

Solar panels will be used to lớn produce energy.

(Những tấm pin mặt trời vẫn được dùng để làm sản xuất năng lượng.)

Giải thích: chủ ngữ là vật đề xuất dùng thụ động

3. will be demolished

All the slums in this area will be demolished for new multi-storey buildings. 

(Tất cả khu vực ổ chuột trong khu vực này đang đi phá bỏ để xây các tòa nhà nhiều tầng.)

Giải thích: chủ ngữ là vật bắt buộc dùng bị động

4. will have 

We will have robots lớn help us with some our housework.

(Chúng ta sẽ sở hữu được người máy để giúp bọn họ làm việc nhà.) 

Giải thích: chủ ngữ là người nên sử dụng chủ động   

5. will invent

I hope someone will invent a machine to do homework for me.

(Tôi hi vọng ai kia sẽ phát minh ra một máy bộ mà làm việc nhà mang lại tôi.)

Giải thích: chủ ngữ là fan nên dùng chủ động 


Task 5. Put the sentences in the right order to form a conversation.

(Đặt các câu vào đúng đồ vật tự để có mặt một bài bác đàm thoại.) 

 

a. On a tree?

 

b. Maybe. But that"s my DREAM.

1

c. Phong, tell me your dream.

 

d. Slow but you can save energy. & my house is not far from school.

 

e. And... Will you still go to lớn school?

 

f. Sure. But not on a crowded bus. I"ll pedal to lớn school on a monowheel.

 

g. I will have a small wooden house on a tree.

 

h. A monowheel is slow.

 

i. Yes, where I can be away from noise and I can hear birds singing.

 

j. You sound unrealistic.

 


Lời giải đưa ra tiết:

1 - c

2 - g

3 - a

4 - i

5 - e

6 - f

7 - h

8 - d

9 - j

10 - b

1. C: Phong, tell me your dream.

 

(Phong, nói bản thân nghe về cầu mơ của doanh nghiệp đi.)

2. G: I will have a small wooden house on a tree.

(Mình sẽ có được một khu nhà ở gỗ trên cây.)

3. A: On a tree?

(Trên cây à?)

4. I: Yes, where I can be away from noise và I can hear birds singing.

(Đúng vậy, địa điểm mà mình biện pháp xa ngoài sự ồn ào và mình rất có thể nghe chim hót.)

5. E: And... Will you still go lớn school?

(Và...cậu sẽ đến trường chứ?)

6. F: Sure. But not on a crowded bus. I"ll pedal to school on a monowheel.

(Chắc chắn vậy. Nhưng chưa hẳn trên một xe pháo buýt đông đúc. Mình sẽ đến trường trên xe đạp điện một bánh.)