Tiếng anh lớp 6 review 4 trang 68

     

Task 1. Listen to the conversation and mark the rising or falling intonation for each question. 

(Nghe bài đàm thoại và đánh dấu lên, xuống giọng cho mỗi câu hỏi.)

Nick: Phong. The idea of riding to school on a monowheel is so exciting.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 4 trang 68

(Phong, ý kiến đạp xe một bánh đến trường thật thú vị.)

Phong: What"s a monowheel?

(Xe một bánh là gì?)

Nick: It"s a single-wheel bike.

(Nó là xe đạp một bánh.)

Phong: Single-wheel? How do you ride it?

(Một bánh? Làm sao cậu lái nó được?)

Nick: You just sit inside the wheel and pedal.

(Bạn vừa ngồi bên trong bánh xe và đạp thôi.)

Phong: Hm ...! Is it easy to fall?

(Hum... Có dễ ngã không?)

Nick: I suppose so, but you should take adventures, shouldn"t you?

(Mình nghĩ là thế, nhưng cậu nên khám phá thử không nhỉ?)

Phong: No, not me. Why do you like it?

(Không phải mình. Tại sao cậu thích nó vậy?)

Nick: Can"t you imagine? I can see people looking at me with admiration. Wow!

(Cậu có thể tưởng tượng không? Minh có thể thấy mọi người nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Ồ!).

Lời giải chi tiết:

*


(Bạn đã tìm được giải pháp cho bài toán đó chưa?)

Giải thích: sau a là danh từ 

2. crowded (adj): đông đúc

Natural sources cannot provide enough energy to support this crowded world. 

(Những nguồn tự nhiên không thể cung cấp đủ năng lượng để hỗ trợ thế giới đông đúc này.)

Giải thích: trước danh từ world cần 1 tính từ 

3. driverless (adj): không người lái

Do you know that we have driverless cars? They don"t need a driver.

(Bạn có biết chúng ta có xe không người lái chưa? Chúng không cần tài xế.)

Giải thích: trước danh từ cars ta cần 1 tính từ và dựa vào câu trả lời ở sau ta chọn từ cần điền là driveless

4. inventions (n): phát minh

Of all the inventions in the world, which one do you like best?

(Những phát minh trên thế giới, cái nào bạn thích nhất?)

Giải thích: sau the là danh từ 

5. healthier (adj): mạnh khỏe hơn

Playing outside is healthier than staying inside.

(Chơi bên ngoài tốt cho sức khỏe hơn là chơi bên trong nhà.)

Giải thích: trước than là tính từ ở dạng so sánh hơn 


Task 3. Choose A, B, or C to complete sentences.

(Chọn A, B hoặc c để hoàn thành câu.)

1. In Mongolia, dung is a kind of_____________. People use it for cooking and heating.

A. energy source

B. footprint

C. accommodation

2. To save money, we learn to_____________ some daily products like coca cola bottles.

A. keep

B. reuse

C. produce

3. In the green future, vehicles will be powered by___________.

A. solar energy

B. coal

C. gas

4. I am dreaming of a____________, which can take me to another place in seconds in any weather.

A. three-wheel bicycle

B. teleporter

C. sport car

5. Clean water which is___________ through pipes is called piped water.

A. supplied

B. given

C. run


Lời giải chi tiết:

1. A

In Mongolia, dung is a kind of energy source. People use it for cooking and heating.

(Ở Mông Cổ, phân là một loại năng lượng. Người ta sử dụng nó để nấu và sưởi ấm.)  

2. B

To save money, we learn to reuse some daily products like coca cola bottles.

(Để tiết kiệm tiền, chúng ta học cách sử dụng lại những sản phẩm hàng ngày như chai coca cola.)

3. A

In the green future, vehicles will be powered by solar energy.

(Trong tương lai xanh, xe cộ sẽ được truyền điện từ năng lượng mặt trời.)  

4. B

I am dreaming of a teleporter, which can take me to another place in seconds in any weather.

(Tôi đang mơ về một cổng dịch chuyển tức thời, mà có thể đưa tôi đến một nơi khác trong vài giây ở bất kỳ khí hậu nào.)

5. A

Clean water which is supplied through pipes is called piped water.

Xem thêm: Những Câu Stt Hay Về Ảnh Cưới Đầy Ngọt Ngào, Stt Hay Về Ngày Cưới Hay Nhất

(Nước sạch mà được cung cấp qua đường ống được gọi là nước ống.)


Task 4. Use the verbs in brackets in the future simple active (will do) or the future simple passive (will be done) to complete the sentences. 

(Sử dụng những động từ trong ngoặc đơn ở thì tương lai đơn chủ động (will do) hoặc tương lai đơn bị động (will be done) để hoàn thành các câu.)

1. Children_________ to school in a jet pack. (fly)

2. Solar panels_________ to produce energy. (use)

3. All the slums in this area _________ for new multi-storey buildings. (demolish)

4. We _________ robots to help us with some our housework. (have)

5. I hope someone_________ a machine to do homework for me. (invent)


Lời giải chi tiết:

1. will fly

Children will fly to school in a jet pack.

(Trẻ em sẽ bay đến trường bằng động cơ phản lực mini (túi bay).)

Giải thích: chủ ngữ là người nên dùng chủ động

2. will be used

Solar panels will be used to produce energy.

(Những tấm pin mặt trời sẽ được dùng để sản xuất năng lượng.)

Giải thích: chủ ngữ là vật nên dùng bị động

3. will be demolished

All the slums in this area will be demolished for new multi-storey buildings. 

(Tất cả khu ổ chuột trong khu vực này sẽ đi phá bỏ để xây những tòa nhà nhiều tầng.)

Giải thích: chủ ngữ là vật nên dùng bị động

4. will have 

We will have robots to help us with some our housework.

(Chúng ta sẽ có người máy để giúp chúng ta làm việc nhà.) 

Giải thích: chủ ngữ là người nên dùng chủ động   

5. will invent

I hope someone will invent a machine to do homework for me.

(Tôi hy vọng ai đó sẽ phát minh ra một cỗ máy mà làm việc nhà cho tôi.)

Giải thích: chủ ngữ là người nên dùng chủ động 


Task 5. Put the sentences in the right order to form a conversation.

(Đặt các câu vào đúng thứ tự để hình thành một bài đàm thoại.) 

 

a. On a tree?

 

b. Maybe. But that"s my DREAM.

1

c. Phong, tell me your dream.

 

d. Slow but you can save energy. And my house is not far from school.

 

e. And... Will you still go to school?

 

f. Sure. But not on a crowded bus. I"ll pedal to school on a monowheel.

 

g. I will have a small wooden house on a tree.

 

h. A monowheel is slow.

 

i. Yes, where I can be away from noise and I can hear birds singing.

 

j. You sound unrealistic.

 


Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - g

3 - a

4 - i

5 - e

6 - f

7 - h

8 - d

9 - j

10 - b

1. c: Phong, tell me your dream.

 

(Phong, nói mình nghe về ước mơ của bạn đi.)

2. g: I will have a small wooden house on a tree.

(Mình sẽ có một ngôi nhà gỗ trên cây.)

3. a: On a tree?

(Trên cây à?)

4. i: Yes, where I can be away from noise and I can hear birds singing.

(Đúng vậy, nơi mà mình cách xa khỏi sự ồn ào và mình có thể nghe chim hót.)

5. e: And... Will you still go to school?

(Và...cậu sẽ đến trường chứ?)

6. f: Sure. But not on a crowded bus. I"ll pedal to school on a monowheel.

(Chắc chắn vậy. Nhưng không phải trên một xe buýt đông đúc. Mình sẽ đến trường trên xe đạp một bánh.)