Liệt kê trong tiếng anh

     

​Các từ nối trong giờ Anh được áp dụng trong văn nói với văn viết nhằm mục đích dẫn dắt tín đồ đọc, chuyển ý, gửi câu với thể hiện các mối dục tình giữa những mệnh đề một bí quyết rõ ràng, dễ nắm bắt hơn.


Vậy, để rất có thể viết cùng nói tiếng Anh một cách xúc tích hơn, hãy trang bị mang lại mình phần lớn từ nối trong giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản nhất mà bất cứ người học nào cũng cần biết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Liệt kê trong tiếng anh


​Khi từ gửi ý nối 2 mệnh đề chủ quyền trong 1 câu, hoặc 2 câu cùng với nhau, nó đề nghị đứng giữa 1 trong các 3 cặp dấu sau: chấm - phẩy, phẩy - phẩy, chấm phẩy- phẩy.


​Dùng nhằm liệt kê: nếu gồm 2 người, trang bị được liệt kê thì trước and không tồn tại dấu phẩy, tự 3 người/ đồ trở lên: and gắn với người/vật được liệt kê cuối cùng, có thể có hoặc không tồn tại dấu phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường mở màn câu, dùng làm giới thiệu thêm 1 điều gì bên cạnh cái đang nói sinh sống trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc thân câu, thường xuyên đứng trước N; dùng để làm đề cập cho cái gì đấy tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ động từ cùng V chính

Ít khi tiên phong câu (informal)

VD: We also spoke about marketing.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý kết cấu đảo: Not only + trợ cồn từ + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, thân hoặc cuối câu; luôn luôn nằm thân 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students to lớn transfer lớn a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu, nằm trong lòng 3 cặp dấu

VD: marketing plans give us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.


​Thường tiên phong câu, giữa câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports oto manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - and besides, I don"t like Italian food.


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là lốt phẩy

VD: There are many interesting places to visit in the city.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng thân câu, dùng làm liệt kê toàn bộ những ví dụ/ ngôi trường hợp rất có thể có, thường là tên gọi người, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, & Jack – failed the course.


​Đứng thân câu, dùng làm liệt kê 1 hoặc 1 vài ví dụ chứ chưa hẳn toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu

VD: You don"t lượt thích your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t showroom up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng giữa câu, cần sử dụng khi bắt đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, ít khi cầm đầu câu (informal); nếu muốn đứng đầu câu, ta cần dùng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, giữa, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm: Tổng Hợp Mã Giảm Giá Grab Food Mới Nhất Tháng 1/2022, Mã Giảm Giá Grabfood


​Đứng đầu, giữa câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, giữa câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, trọng thể hơn However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going to lớn expand this year.


​Đứng giữa hoặc đầu câu

VD: While my sister has xanh eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has blue ones.


​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ vật dụng được đối chiếu phải mang tính tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​Có thể đứng ngơi nghỉ đầu, giữa và cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the test.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the test.

Mary didn’t study. She failed the test, therefore.


​Chủ yếu đứng nghỉ ngơi đầu, giữa câu

VD: We have invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left him, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng trọng điểm hoặc đầu câu, 2 trường đoản cú này có một chút không giống nhau trong giải pháp dùng:

- Hence: thường dùng chỉ tương lai

- Thus: hay sử dụng chỉ thừa khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more và more complicated. Hence, we will have khổng lồ proceed with caution.


​Đứng chính giữa câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 tự này có 1 chút khác biệt trong bí quyết dùng:

- Then: thường dùng làm chỉ nhà ngữ khác chưa phải người nói

- So: hoàn toàn có thể dùng nhằm chỉ tín đồ nói hoặc bạn khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have khổng lồ walk.’ (chủ ngữ không giống nhau)

The last bus has gone, so we will have khổng lồ walk.


​Đứng làm việc đầu hoặc thân câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable khổng lồ supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due to lớn the fact that / Owing to the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due khổng lồ the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe in incentive schemes, because we want our employees lớn be more productive.


​Đứng đầu câu, trước vết phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đây là tổng hợp các từ nối trong tiếng Anh cơ phiên bản nhất mà các bạn cần nắm vững để hoàn toàn có thể giao tiếp cũng tương tự viết luận tốt.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá bí quyết giỏi giờ đồng hồ Anh của tín đồ bận rộn.

XEM ngay >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả câu chữ trên website đã có được bảo vệ phiên bản quyền vày DMCA. Vui tươi không copy hoặc chỉnh sửa ngẫu nhiên nội dung nào, nhắc cả video và hình ảnh.