Tăng trưởng thần tốc

     
Excel đến letspro.edu.vn 365 Excel mang lại letspro.edu.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Tính toán phương không đúng dựa bên trên toàn bộ tập hợp (bỏ các giá trị lô-gic và văn bản vào tập hợp).

Bạn đang xem: Tăng trưởng thần tốc

Cú pháp

VAR.P(number1,,...)

Cú pháp hàm VAR.P có những đối số dưới đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Là các đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với một tập hợp.

Chú thích

VAR.P giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn thể hiện một mẫu của tập hợp, cần dùng hàm VAR.S để tính toán phương sai.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị súc tích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số vào mảng giỏi tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản giỏi giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Xem thêm: Ngữ Pháp Hiện Tại Đơn (Present Simple), Attention Required!

Nếu bạn muốn chuyển các giá trị lô-gic và các trình bày số dạng văn bản vào trong một tham chiếu như là một phần trong tính toán, hãy dùng hàm VARPA.

Phương trình của VAR.P như sau:

*

trong kia x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích cỡ mẫu.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Độ bền

1.345

1.301

1.368

1.322

1.310

1.370

1.318

1.350

1.303

1.299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=VAR.P(A2:A11)

Phương không đúng cho số lượng giới hạn bền của tất cả công cụ, giả định rằng chỉ sản xuất 10 công cụ (toàn bộ tập hợp được sử dụng).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Phương sai, sử dụng hàm VAR.S, theo đó giả định rằng chỉ kiểm tra một mẫu của tập hợp. Kết quả khác với hàm VAR.P.