Bích huyết kiếm tập 21

     
đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -475- Hồi trang bị hai mươi mốt máu hồng nhuộm bão kiếm giáp vàng nhập ghê đô p.

Bạn đang xem: Bích huyết kiếm tập 21

êliếẻ êlủ hiềả dểả B{ờảó Bi ẻL{ớc, ẻiếà ẻục l{ớảó về àlíô êây, vừô Bi vừô kleả ảóợi A álíả xiảl Bẹà. ữpảó ảgi: - Klaảó ảóờ ơộẻ vị caảó clbô cpảó vpảó hC ảóọc còả íẻ ẻuổi ảl{ vậy ơp võ ảólệ sợ côs c{ờảó lmả ảó{ời, ẻlậẻ hp liếơ cg. ẳặc ảpảó ơuùả ảgi óì ẻlì ảgi, êlừô álí cứ hMảó hặảó Bi ẻles. Đi B{ợc lmả ảăơ dặơ B{ờảó ẻới ẻL{ớc clốô ẽsô ữóliTơ, cg ơộẻ où óiCs dâả ữóũ Độc côảl óCc cẩả ẻlậả, ẻlấy ơặẻ êlừô álí clbảó óiậả dn ẻLù ơSẻ Lô ảlìả. êlừô álí cbi thai ẻles ẽp êliếẻ êlủ, Bi ẻlMảó vps ẻLsảó Biệả. êLTả Đại lốảó úns Biệả cg Lni cỏ ẻlậẻ Bầy, óiCs clbảó úị ẻl{mảó ảằơ ẻlpảl lpảó ẻLTả Bg. êlừô álí óini luyệẻ cls ẻừảó ẻTả ơộẻ, vp ảgi: - êai với khách hàng klaảó ẻlố sCả óì cn, clỉ do ơộẻ oự liẫu hầơ ảls ảlỏ ơp B ẻlấẻ hễ ảl{ vậy. êai Lấẻ âả lậả vp xiả ẻlpảl ẻlậẻ cCs hỗi cốảó quý vị. ữgi Bsạả, clpảó cbi bầu clps ơọi ảó{ời. GiCs clbảó ữóũ Độc quôy Bi klaảó ẻlèơ ẻLn hời. êlừô álí ảólĩ, ơìảl B hpơ ẻLòả hời lứô vp Lấẻ hễ àléà, cln cầả àlni ảgi ảliều ảNô. ữólĩ Bsạả, clpảó hiềả quôy Lô, úỗảó ẻlấy ơộẻ Bai ơSẻ Bộc Cc, óiậả doanh nghiệp ảlìả về àlíô ẽp êliếẻ êlủ. ữó{ời Bg ẩả ẻLsảó xg ẻùi, klaảó Lõ ẻlâả lìảl Lô oôs. álpảó clỉ ẻlấy osảó ảlỡả ấy xôảl úiếc oCảó quSc. Giựẻ ơìảl, clpảó ảólĩ ẻlầơ: ẽôi ơSẻ ấy clứô bè cánh sCả Bộc àlểả uấẻ. ữó{ời Bg hp ôi? álpảó ẻLừảó ơSẻ hTả ảlìả. ữó{ời ảọ B htả vps àlíô ẻLsảó. álỉ ẻlsCảó ẻlấy ẻlâả lìảl, clpảó B ảlậả Lô hp ẽp ẽồảó D{ợc. êiễả clpảó Lô klỏi cửô clốô, ẽp êliếẻ êlủ ẻlôy Bổi lMả oSc ơặẻ, klaảó vui ẻ{mi ảl{ ẻL{ớc. êlừô álí ảóli lsặc va cốảó. ắôu kli clps ẻừ úiệẻ ẽp êliếẻ êlủ, clpảó ẻLở về B{ờảó cũ. Đi B{ợc lmả dặơ B{ờảó, clpảó cpảó ảólĩ ảóli ảóại clbảó cg óiôả ơ{u óì klCc, cli úằảó ảlâả hbc ảầy quôy ẻLở hại dò xéẻ xeơ oôs, Bẫ ẻiệả bài toán àlòảó úị. ữólĩ xsảó, clpảó quôy oôảó l{ớảó ữôơ, ẻLở hại àlíô oôu clốô. ữlìả quôảl, ẻlấy klaảó cg ảó{ời côảl óCc, clpảó hiềả ảlny quô ẻ{ờảó ơp vps úỗảó ảóle ẻiếảó bé iảl ỏi. êlừô álí úiếẻ Bg hp ẻiếảó còi óọi lội lọà củô ữóũ Độc GiCs, hiềả ảbà oôu cây cổ ẻlụ. ắôu Bg BsCả clSc úọả clbảó B vps ẻLsảó lội lọà công nhân Lồi, clpảó ơới héả Bi ẻới àlíô oôu Đại lốảó úns Biệả vp ảóle ẻiếảó ci cọ ở úTả ẻLsảó vọảó Lô. álpảó bà ẻô vps kle cửô Bẫ ảóle cls Lõ. êiếảó ảgi củô ẽp ẽồảó D{ợc Lấẻ cluô, ẻiếảó củô êề Vâả ữóôs klpả klpả, công nhân lôi Bôảó Buô ảlôu vạcl ẻội củô ẽp êliếẻ êlủ Lô. ẳộẻ ẻTả úns ảpảó lôơ huyếả ẻìảl dục quTả công nhân ẻlố hớả củô úổả óiCs. ẳộẻ ẻTả ảgi hp ảpảó liệà cùng với kt Bịcl hpơ lỏảó câu hỏi úầu vuô ơới, hỡ ơộẻ centimet lội úpảl ẻL{ớảó úổả óiCs. ẽp êliếẻ êlủ clỉ ơỉơ c{ời Lồi ảgi: - áCc ảó{ời ơuùả hpơ óì ẻô? ẳọi ảó{ời Bều yTả hặảó ơộẻ lồi hâu. ẽp ẽồảó D{ợc ảgi: - álbảó ẻô ảTả hậà óiCs clủ klCc. ẽp êliếẻ êlủ oầơ ảéẻ ơặẻ hại lỏi: ẽ đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -476- - êles quy óiCs củô clbảó ẻô ẻừ x{ô ẻới óiờ, ơấy ẻLăơ ảăơ ảôy, clỉ kli ảps xoay GiCs clủ ẻạ ẻlế, ơới B{ợc hậà ẻâả GiCs clủ. ữl{ vậy, cg àlni ca ơuùả ẻai clếẻ klaảó? êlấy ơọi ảó{ời klaảó ảgi ảăảó óì, ảpảó sợ lỏi ẻiếà: - phía trên óiờ ôi cg ẻlẫ Bnơ Bôảó B{ợc ẻâả GiCs clủ? ữpảó lỏi hiềả úô hầả, klaảó ôi dCơ ẻLn hời cn. ữpảó c{ời ảgi: - áCc ảó{ời ẻlử ảólĩ xeơ, cg ôi Bủ ẻpi ảăảó ẻlSảó B{ợc ẻô? Ai ẻự ẻlấy Bủ ẻpi c{ớà ảóai GiCs clủ! ữếu ẻlôơ oùảó oợ clếẻ ẻlì cCc ảó{ời Bừảó cg nhì ẻlai ảNô! êlừô álí ảóg quô kle cửô, ẻlấy ẽp êliếẻ êlủ ơộẻ ơìảl ảóồi ẻLTả ólế úpảl _????_ lìảl ảl{ cg vt oợ oệẻ va cốảó. álpảó ảólĩ: áCc ẻôy côs ẻlủ ẻLsảó ữóũ Độc GiCs Bều Bấu với ẻô Lồi. Qun ẻlậẻ klaảó cg ơộẻ ẻTả úằảó B{ợc ơộẻ ảửô võ caảó củô ảpảó. ữl{ảó ảpảó hấy oức Bè ảéả clbảó, ẻô e ảpảó klg óiN ảổi ảóai GiCs clủ B{ợc hâu úềả. êlấy ữóũ Độc GiCs ảội úộ hủảó củảó, clớ klaảó àlni úpy ơ{u kẫ Bẫ ẻLn ẻlố ơìảl với êlôảl êlôảl, clpảó klaảó ơuùả ẻles dõi ẻlTơ, Bịảl ẻLở về ảlp, úỗảó ẻlấy ơộẻ huồảó Cảl oCảó clớà ảlsCảó, ẽp ẽồảó D{ợc ẻôy cầơ ơộẻ klí óiới kỳ hạ v{ợẻ klỏi óiCs clbảó ú{ớc Lô. êlấy võ klí củô ơụ ăả xiả ẻựô ảl{ ơộẻ cCi kés hớả, clpảó cl{ô lề ẻlấy vp cl{ô lề ảóle o{ àlụ ảgi Bếả, klaảó úiếẻ cCcl xử dụảó Lô oôs, hòảó liếu kỳ ẻlbc Bẩy, ảTả ở sợ cbi xuùảó Lìảl xeơ. ẽp ẽồảó D{ợc vt ơặẻ hạảl hốảó, cấẻ óiọảó ẻle ẻlé ảgi: - êô klaảó ơuùả hpơ GiCs clủ vp cũảó ẻự úiếẻ klaảó BCảl ảổi clCu. ữl{ảó ẻliếẻ ảólĩ ảăơ x{ô êlấẻ êổ êôơ êử oCảó hậà úổả óiCs, klg ảlọc klổ oở úiếẻ úôs, lmả úùả ơ{mi ảăơ àlấả Bấu ơới ẻạs ảTả B{ợc óiCs ơaả. ẽmả ẻLăơ ảăơ ảôy, úổả óiCs lspảl lpảl ơộẻ ẻLời ữôơ sôi dũảó úiếẻ úôs, do vậy ẻô klaảó ơuùả úổả óiCs úị ẻôả L úởi ẻôy clCu! ẽp êliếẻ êlủ lỏi: - ữlục ơạ GiCs clủ àlni clịu ẻội lìảl óì? ẽp ẽồảó D{ợc BCà: - êô B klaảó csi ơi hp GiCs clủ ẻlì ơi cg quyềả óì kléà ẻội ẻô. ág óiỏi ẻlì Lô Bây? ẽôi ẻôy óim ẻlMảó _????_ Lô, ẻLaảó óiùảó ảl{ cCi kés, ảl{ảó lôi h{ỡi sợ csảó csảó ảl{ ơũi kềơ. ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảlạẻ vểả ảóồi yTả ẻLTả ólế. ẽp ẽồảó D{ợc võ ảólệ côs c{ờảó ảTả kli ơụ BCảl klaảó ẻLbảó, ơụ hậà ẻức ảlny ăn năn ảóôy. ẽp êliếẻ êlủ vểả ảóồi yTả ảl{ ẻL{ớc, clỉ hbc ơụ ăả xiả ẻấả caảó ẻới ơới ẻLCảl oôảó úTả clớ klaảó ẻLn Bũô, Lồi sợ ảóồi yTả ảl{ cũ. êlừô álí ảóạc ảliTả va cốảó, hiếc ơSẻ ẻlấy óiCs clbảó ẻTả ảps cũảó ẻôy cầơ võ klí, ẻừ ẻừ ẻiếả ẻới, ẽp êliếẻ êlủ óiN ẻlế ẻlủ, Bề àlòảó ơọi ảó{ời úôs vây ẻấả caảó. Bởi kle cửô quC lẹà, êlừô álí clỉ ẻLaảó ẻlấy ơộẻ àlầả ảps ẻlai. álpảó BsCả clSc hbc Bg óiCs clbảó B ẻứ àlíô, ẻCơ àl{mảó vây ẻLọả ảpảó Lồi. ẳọi ảó{ời cầơ cự óiây hCẻ, klaảó ôi dCơ ẻiếả ẻlTơ ơộẻ ú{ớc, ẽp ẽồảó D{ợc hớả ẻiếảó kTu óọi: đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -477- - _????_ oợ cCi óì? ẽy cốảó ẻô ẻiếả hTả ơộẻ hbc! ẳụ àlẩy cCi kés ơộẻ cCi, ơọi ảó{ời Bều l{ởảó ứảó lò Les ẻiếả hTả. ẽp êliếẻ êlủ úỗảó ảlny àlSẻ hTả, clỉ ảóle ơấy ẻiếảó clCẻ clbô ẻlậẻ hớả, cCi ólế củô ảpảó Bôảó ảóồi B úị ơấy ẻlứ võ klí cléơ ảCẻ hpơ ẻLăơ ơnảl. ẽôi ẻTả óiCs clbảó Bứảó óầả B úị ơgc oSẻ củô ẽp êliếẻ êlủ ơgc ảCẻ ảó{ời, ẻlnơ ẻliếẻ kTu hTả ơấy ẻiếảó clếẻ hiềả ẻức ẻlì. êLTả Bại Biệả cCc úụi úôy ẻứ ẻuảó, úgảó ảó{ời củô ẽp êliếẻ êlủ ẻlấà ẻlsCảó ẻLsảó BCơ Baảó. êLậả Cc cliếả B klôi diễả Cc hiệẻ va cốảó. êlừô álí hp ảlp võ ẻluậẻ Bại lpảl, ẻLTả Biệả ơấy ảó{ời Cc Bấu, ẻuy BCảl lỗả hsạả ảl{ảó clpảó cg ẻlẫ àlâả úiếẻ Lõ ẻừảó ẻlế võ ơộẻ. ữlNảó ẻôy côs ẻlủ củô ữóũ Độc GiCs B úị clpảó dốảó àléà àlâả cùẻ ẻlức cùng với Biẫơ luyệẻ, ẻuy hbc ảpy clbảó ơới B{ợc clpảó óini luyệẻ cls ảl{ảó ẻTả ảps ẻTả ảấy cl{ô lếẻ Bôu, lpảl Bộảó vểả ẻliếu hiảl lsạẻ, ảếu ẽp êliếẻ êlủ ơuùả ẻlsCẻ ẻlâả clạy Lô klỏi ảmi Bg klaảó klg óì. êuy vậy, ảpảó vểả klaảó úỏ clạy, còả ơuùả võ hực Cà Bns ẻlu àlục úọả clbảó, vp ẻLừảó ẻLị ảlNảó ẻTả Bứảó bầu hpơ hsạả. Rại BCảl ẻlTơ ơấy clục liệà ảNô, êlừô álí ẻLaảó ẻlấy ơộẻ ẻTả cg lpảl Bộảó quỷ quyệẻ. êTả ấy ẻuy ẻles óiCs clbảó ẻấả caảó, ảl{ảó ẻôy clâả Lấẻ clậơ clạà, ẻLsảó ẻôy còả cầơ ơộẻ cCi óì, ẻừ ẻừ ẻới óầả ẽp êliếẻ êlủ, ảlìả kỹ ơặẻ ẻTảả Bg, êlừô álí ảlậả ảóôy Lô y hp áẩơ Y Độc áCi êề Vâả ữóôs. đỗảó d{ảó ẻlấy y ẻléẻ hTả ơộẻ ẻiếảó, lôi ẻôy ẻuảó hTả ơộẻ cCi, ơộẻ huồảó lps quôả ảéơ ẻlMảó vps ảó{ời ẽp êliếẻ êlủ. ẽp êliếẻ êlủ hộả ơộẻ vòảó ẻLCảl oôảó úTả. ữóờ Bâu Cơ klí củô êề ữóôs hp csả LSả vpảó ơp y úSẻ B{ợc ở ẻLsảó Bấẻ ẻuyếẻ lồi ảọ. đỗảó ẻlấy ơặẻ ơũi ẻùi oầơ hại, ẽp êliếẻ êlủ cấp Lứẻ csả LSả Bôảó cSả ẻLTả vôi Lô, ảổi óiậả ơgc huaả lôi ơgc oSẻ, óiếẻ clếẻ hiềả lôi ẻTả óiCs clbảó Bứảó óầả Bg. ẽp ẽồảó D{ợc hô hớả: - ásả ẻiệả ẻỳ ảầy B úị LSả Bộc cSả àlni Lồi, clbảó ẻô cứ vây clặẻ hấy ảg, ảọc Bộc oH hpơ ảg ơT ơôả ẻức ẻlì! ẽp êliếẻ êlủ hsạảó clsạảó clạy ẻlMảó về àlíô oôu Biệả. êuy ẻLbảó àlni ảọc Bộc củô LSả, ảpảó vểả còả sôi àlsảó, ảTả ảlứẻ ẻlời óiCs clbảó klaảó ẻlẫ ảóăả cnả B{ợc. ẽp ẽồảó D{ợc ảlny ẻles, cCi kés ơbô ảlôảl ảl{ óig, ảlằơ oôu óCy ảpảó cSẻ huaả. ẽp êliếẻ êlủ cbi thai xuùảó, ẻLCi ẻôy BCảl ẻLn sợ hãi ơộẻ ơgc. Plôả êb Đạẻ vp êLìảl Kỳ ê{ B xaảó hTả clậả B{ờảó ảpảó Lồi. ữpảó Bẫ ẻôy vps laảó úấơ Lô ơộẻ cCi, ảlNảó kiơ Bộc ẽpơ oô oạ nảl úSả ảóôy Lô. Plôả êb Đạẻ klaảó ẻLCảl kịà, cl{ô kịà kTu B ảó hăả Bốảó Lô clếẻ ảóôy. ữọc Bộc ẻLTả vôi B hpơ ảpảó ơT ơẩả, ơgc oSẻ ơbô hsạả xạ, klaảó ẻlpảl ẻlế võ ảps ảNô. êlấy ảpảó oSà úị óiCs clbảó lạ oCẻ ẻới ảmi, êlừô álí ảólĩ: ắở dĩ ảpảó úị óiCs clbảó àlnả hại ảl{ vậy cũảó ds ẻô ơp ảT. êô klaảó Lô cứu ảpảó oôs Bpảl? ữólĩ Bsạả, clpảó ảlny vps hô hớả: - ẳọi ảó{ời ly ảóừảó ảóôy ẻôy hại! GiCs clbảó úỗảó ẻlấy clpảó xuấẻ liệả, ôi ảấy Bều kiảl li vp Bồảó ẻlời ảóừảó ảóôy ẻôy hại. Rbc ảầy ẽp êliếẻ êlủ klaảó còả úiếẻ óì ảNô, úổ huaả ơgc vps ơặẻ êlừô álí. álpảó ảé ơìảl, vp ẻluậả ẻôy _????_ êlừô álí vừô Bụảó ẻới cổ ẻôy, ảpảó ẻLầơ ẻôy xuùảó ẻLCảl, Lồi B{ô huaả cCi ơgc hTả, vừô Bbảó vừô Cc Bộc. êlừô álí klaảó úSẻ B{ợc ẻôy ảpảó, hô hớả: đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -478- - êai ẻới cứu giúp ca Bấy! ẽp êliếẻ êlủ vểả klaảó lôy úiếẻ óì, cứ ơbô ơgc ảl{ vũ ús ẻấả caảó. Đỡ huaả ấy ẻlế, êlừô álí úSẻ úuộc óim clâả Lô ảóăả, ảpảó ảó hăả Lô Bấẻ, úỗảó ẻLợả ơSẻ ẻlấẻ kiảl hô hớả: - ViTả ẻ{ớảó caảó, cg àlni ẻai B clếẻ Lồi klaảó? êlừô álí ảgi: - êai cứu mũ chào mào klỏi ảmi Bây. ữgi xsảó, clpảó cầơ cCảl ẻôy ảpảó Bứảó dậy, óiCs clbảó Bôảó Bứảó xeơ lôi ảó{ời cliếả Bấu úỗảó ẻlấy êlừô álí Bỡ xsảó clạy ẻlMảó Lô ảóspi, Bều ẻlsCẻ ẻlCs _????_, êlừô álí Bứảó sợ quCẻ hớả: - Kt ảps cg côả Bnơ dCơ ẻiếả hTả? áCc óiCs dâả Bô où B úị clpảó Biẫơ luyệẻ, ẻTả ảps ẻTả ảấy cũảó ảl{ Kiảl cuảó clỉ Biẫu (csả cliơ úị cuảó úSả lụẻ) klaảó ôi dCơ xaảó hTả cn, Lồi klaảó úiếẻ ôi B hTả ẻiếảó la lps, úọả clbảó úỗảó quôy ơìảl úỏ clạy công nhân vps ẻLsảó Biệả, Bgảó kíả cửô hại. êlừô álí ẻlấy óiCs clbảó oợ li ơìảl ảl{ vậy, cũảó àlni úậẻ c{ời, cbi thai ảlìả ẽp êliếẻ êlủ, ẻlấy vôi ẻLCi o{ảó lbà vp vứt ửảó, ẻLTả ơặẻ àlủ ơộẻ hpả lSc klí. êlừô álí úiếẻ ảpảó ẻLbảó àlni ảọc Bộc Lấẻ ảặảó, ảl{ảó oực ảólĩ ảpảó ouùẻ ảópy óầả óũi cCc Bộc vậẻ, oức clịu Bựảó ẻấẻ àlni lmả ảó{ời, ẻlẫ ảps cũảó clịu B{ợc ơộẻ lồi hâu ảNô. álpảó hiềả ẵơ ảpảó hTả, clạy ẻlMảó về ảlp. êlấy clpảó ẻLở về ẻLTả ẻôy úồảó ẽp êliếẻ êlủ, êlôảl êlôảl ảóạc ảliTả va cốảó, lờả óiậả lỏi: - Aảl cứ ẵơ ảpảó ơi hpơ óì? ág úuaảó ảóôy xuùảó klaảó? êlừô álí ảgi: - ẳôu ơôu hấy csả đăảó êliềả Lô cứu vớt ảpảó. Uyẫả ữli ẻiếà ẻôy Bỡ ẽp êliếẻ êlủ vps ẻLsảó ảội ẻlấẻ cứu vớt clNô. Đồảó ẽuyềả vp ẳểả êử ẽsô vừô óiậả vừô ảóạc ảliTả. êlừô álí úèả Beơ ẻiếả ảlâả lậu qun Lô kẫ cls ơọi ảó{ời ảóle vp ảgi ẻlTơ: - rệảl o{ ẽspảó ẳộc Bạs ảlâả úị clbảó ảlùẻ ở Bâu clờ ảpảó ẻỉảl dậy lỏi oH úiếẻ Lõ hiềả. áCc Bệ ẻử àlCi Võ Đôảó Bều úCi ẻạ. ẳộẻ hCẻ oôu, Uyẫả ữli ú{ớc Lô ảgi: - _????_ dầả, ảl{ảó klaảó liẫu ẻại oôs ảpảó vểả còả ơT ơôả úấẻ ẻỉảl. êlừô álí ảgi: - áa vps hấy cls ảpảó uùảó ơộẻ clbẻ ẻluùc óini Bộc, vp ly Bẫ cls ảpảó ảóủ yTả ơộẻ hCẻ oH klỏi ảóôy. Uyẫả ữli vâảó hời Bôảó Bịảl Bi vps, úỗảó ẻlấy rô rậà ữl{ vt ơặẻ lùẻ lsnảó clạy vps kTu ẻs: - ViTả ẻ{ớảó caảó, ơừảó hớả, ơừảó hớả! êlừô álí c{ời ảgi: đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -479- - Aảl ơừảó hớả ẻlì Bbảó lmả! Uyẫả ữli xấu lổ, ẻLCảl huaả vps ảlp ẻLsảó. Rô rậà ữl{ ảgi: - ViTả ẻ{ớảó caảó B liẫu hầơ hời ảgi củô ẻai. êai ảgi ơừảó hớả Bây hp vì vừô cg ẻiả củô quâả ắấơ V{mảó B kỳ lạ B{ợc Du râơ vp ẽCả êLuảó, lôi ẻlpảl Bg Lồi. ẳọi ảó{ời ảóle xsảó công nhân ơừảó. êlừô álí lỏi: - êiả ảầy cg Bícl klaảó? rô rậà ữl{ BCà: - ữó{ời ôảl eơ lọ êL{mảó ẻLsảó úọả clbảó ẻai B{ợc cử Bi ẻles dõi . ẳểả ảlị óiô vp Đồảó Bạs ẻL{ởảó lôi vị, klaảó ảóờ vừô óặà Bạs quâả củô ắấơ V{mảó Bôảó ẻấả caảó ẻlpảl ẻLì, úị ảólHả B{ờảó klaảó oôs Bi B{ợc. Vì vậy ôảl ẻô B{ợc ơục kícl quâả ẳiảl Bại úại vp ẻâả êổảó úiảl củô ẻlpảl Bg cũảó úị óiếẻ clếẻ. êlừô álí ảgi: - êlế ẻlì lôy hSơ.

Xem thêm: Test Tiếng Anh Lớp 8 Online, Thi Thử Trực Tuyến Tiếng Anh Lớp 8

ữl{ vậy clỉ ảôy ơôi ảólĩô quâả oH BCảl ẻới Kiảl o{ ảpy, clbảó ẻô àlni ảội ứảó cls lọ ơới B{ợc. álpảó hậà ẻức úpả Bịảl kế lsạcl, Bếả hbc ấy oH clỉ Bịảl ôi Bi àlgảó lỏô, Bi ơở cửô _????_ ẻ{ớảó ẻlủ ẻlpảl, ảlứẻ ảlứẻ Bều óli Lõ vps ơộẻ ẻờ óiấy Lồi cấẻ kíả, vì việc Bg cầả àlni óiN úí ơậẻ ảTả ẻạơ ẻlời klaảó ẻuyTả úù vội. RiTả ẻiếà ơấy ảópy, clpảó úậả Lộả về câu hỏi ẻiếà Bgả cCc hộ lps kiệẻ Bôảó cg ơặẻ sinh sống Kiảl o{, clỉ clờ Bợi ngơi nghỉ ảólĩô quâả ẻiếả ẻới clâả ẻlpảl hp oH klởi oự l{ởảó ứảó ảóôy. ữópy laơ ấy, oôu kli lọà lội ảólị xsảó, clpảó ẻlấy Uyẫả ữli vt ơặẻ hs úuồả ảgi: - ViTả ẻ{ớảó caảó, ẽp GiCs clủ vểả còả ơT ơôả úấẻ ẻỉảl ảl{ cũ. êlừô álí ẻlấẻ kiảl lỏi: - álNô úấy ảliTu ảópy Lồi ẻại oôs ca ẻô còả cl{ô klỏi? ữgi xsảó, clpảó vội ẻles Uyẫả ữli Bi vps ảlp ẻLsảó ẻlấy ẽp êliếẻ êlủ ơặẻ ảlợẻ ảlạẻ ẻLaảó Lấẻ ẻiều ẻụy, lmi ẻlở lSẻ Lô ảl{ oSà clếẻ Bếả ảmi. ữóểơ ảólĩ óiây hCẻ, êlừô álí úỗảó ảlny hTả hô hớả: - ữóuy ẻôi! Uyẫả ữli lỏi: - bài toán óì ẻlế ViTả ẻ{ớảó caảó? êlừô álí BCà: - ữó{ời ẻl{ờảó ẻLbảó àln ảọc Bộc, oôu kli lmi Bộc B Lbẻ lếẻ ẻấẻ ảliTả àlni klỏe ơạảl dầả. ữl{ảó ảpảó óầả óũi cCc hspi Bộc vậẻ ẻừ ẻluở ảlỏ úìảl ẻlời sợ hãi uùảó ảlNảó ẻluùc ẻlôảó cổ quCi, cCc ẻlứ Bộc vậẻ ẻầơ ẻl{ờảó klaảó lại ảổi, ảl{ảó ảlứẻ BCảl ẻLbảó Bộc hại ảóuy kịcl lmả ảlNảó ảó{ời klCc. ẳấy ảópy laơ ảôy ẻai úậả câu hỏi klaảó ảólĩ ẻới Biẫơ ảpy. Uyẫả ữli lỏi: - điếẻ hpơ oôs úây óiờ Bây? ắuy ảólĩ ơộẻ hCẻ, êlừô álí ẻLố ẻLừ ảgi: đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -480- - phía trên óiờ clỉ cg ơộẻ cCcl hp cls uùảó lếẻ csả đăảó êliềả ảpy ơới ly vọảó klỏi lMả B{ợc . ảl{ảó clbảó ẻô Bôảó ảlờ cả nước csả vậẻ quý úCu ảpy Bẫ óini Bộc cls ảlNảó ôảl eơ ảóộ Bộc lôy ẻLbảó Bộc. ữếu cls ảpảó uùảó lếẻ csả Bg, ảlỡ hầả oôu cg úị úọả ữóũ Độc GiCs Bn ẻl{mảó ẻlì hấy óì Bẫ cứu vớt clNô? Uyẫả ữli cũảó ẻlaảó cnơ hời ảgi củô clpảó. Đôảó hbc lôi ảó{ời àlâả vâả klaảó úiếẻ ẻlế ảps cls àlni, êlừô álí úỗảó vỗ Bối Bếả úạcl ơộẻ cCi, Lồi ảgi: - ữó{ời ảpy ẻuy va ẻlâả ca cớ với clbảó ẻô ẻlậẻ ảl{ảó cln hH ẻô ảlểả ẻâơ ẻLaảó ẻlấy ảpảó clếẻ ơp klaảó cứu giúp clNô lôy oôs? êlai, cứ cls ảpảó uùảó ẻL{ớc l y lôy! áũảó ảlậả ẻlấy hpơ ảl{ ẻlế Lấẻ ơạs liẫơ, Uyẫả ữli ảóliềả ảlỏ csả đăảó êliềả, dốảó L{ợu lòô Bều cls ảpảó uùảó hiềả. ál{ô bè phái ảửô óiờ oôu, ơặẻ củô ẽp êliếẻ êlủ B úiếả ẻlpảl ơpu lồảó, lmi ẻlở ơạảl dầả. điếẻ ảpảó B ẻlsCẻ klỏi ẻôy ẻử ẻlầả, êlừô álí hMảó hặảó Lbẻ hui Lô. ẽồảó êlSảó ẽni Bôảó kiếơ clpảó klSà ảmi, vừô óặà ơặẻ hiềả ảgi: - ViTả ẻ{ớảó caảó, àle ữóũ Độc GiCs B Bếả ẻậả ảlp ẻô oôảl oự Bấy! êlừô álí côu ơpy, lỏi: - álbảó cg ẻấẻ công nhân úôs ảliTu ảó{ời? ẽồảó êlSảó ẽni ảgi: - ẽiệả óiờ ơới cg ơộẻ ảó{ời ẻới ẻL{ớc cửô ẻlai, còả úôs ảliTu ẻTả ảNô ẻới oôu ẻlì úây óiờ cl{ô úiếẻ! êlừô álí ảóểơ ảólĩ: ữóũ Độc GiCs clỉ cg ẽp êliếẻ êlủ hp võ ảólệ côs c{ờảó ẻlai, còả ảlNảó ảó{ời klCc ẻlì klaảó BCảó kẫ ảl{ảó ẻlủ Bsạả củô clbảó Lấẻ ẻlâơ liẫơ Bộc Cc. X{ô ảôy lễ ẻlấy ơặẻ ẻô hp clbảó ố ẻé clạy ảóôy. Klaảó liẫu ẻại oôs hầả ảpy clbảó sợ hãi dCơ Bếả ẻậả cửô ảlp ẻô oiảl oự ảl{ ẻlế? ẽôy hp clbảó B cg ảó{ời klCc Bỡ bầu cls clăảó? ásả đăảó êliềả clí úns củô ẻô B cls ẽp êliếẻ êlủ uùảó ơấẻ Lồi, úây óiờ ảếu cg ảó{ời ảps ẻLbảó àlni ảọc Bộc củô clbảó ẻô hấy ẻluùc Bâu ơp clNô clạy Bây? ữólĩ xsảó, clpảó ảgi với ẽồảó êlSảó ẽni Lằảó: - Aảl ơôu vps ảlp ẻLsảó ẻLuyềả hệảl úns cCc ảó{ời ẻậà ẻLuảó công nhân ở ẻLsảó Bại onảl, clờ cg liệu hệảl củô ẻai, klaảó ôi B{ợc Lô ứảó cliếả cn. ẽồảó êlSảó ẽni vâảó hời Bi ảóôy. êlừô álí Lns ú{ớc Bi Lô ảóspi cửô, ẻlấy ơộẻ ảó{ời dỡ ẻLầả, ơặc ơộẻ cCi quầả LCcl, bầu hộả ảó{ợc, lôy ẻôy clùảó xuùảó Bấẻ, lôi clâả clổảó hTả ẻLời, ngơi nghỉ ảóôy óiNô cửô. ẳấy hầả ẻLaảó ẻlấy Biệu úộ kỳ quCi củô ữóũ Độc GiCs hbc ảpy êlừô álí klaảó ảóạc ảliTả clbẻ ảps, B{ô ơSẻ ảlìả kỹ, ơới úiếẻ Lõ ảó{ời Bg hp áẩơ Y Đại áCi êề Vâả ữóôs, sợ ẻlấy vôi h{ảó, vp lôi cCảl ẻôy củô y cSơ clíả csả dôs ảlọả dpi lmả ẻl{ớc, csả ảps cũảó cSơ oâu vps ẻLsảó ẻlịẻ ơp klaảó ẻlấy ơCu clny Lô ảóspi. Klaảó úiếẻ y Bịảl xử dụảó yếu àlCà óì, êlừô álí cẩả ơậẻ àlòảó úị, vp quCẻ lỏi: - ữó{ời ẻới Bây hpơ óì? êề Vâả ữóôs klaảó ẻLn hời, ơồơ hẩơ úẩơ Bọc: - áửu Bôs xuyTả Bộảó, ơô óiCs cli lốảó! (álíả csả dôs xuyTả quô lôảó Bộảó, Bg hp oức lốảó ơạảl củô ơô óiCs.) đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -481- êlừô álí ảgi: - êô với quý óiCs ẻừ ảôy ơỗi ảó{ời Bi ơộẻ B{ờảó hùi, cCc ảó{ời Bừảó cg ẻới Bây quấy ảliễu vp ẻô cũảó klaảó hpơ klg dễ dàng cCc ảó{mi, ơôu Bi ảmi klCc Bi! êề Vâả ữóôs ẻựô ảl{ úị ơô Cơ, ơiệảó cứ quấn câu: - áửu Bôs xuyTả Bộảó, ơô óiCs cli lốảó! êLợả ơSẻ hTả ảlìả kỹ, êlừô álí ẻlấy clỗ cCả dôs ảps cũảó úuộc ơộẻ csả Bộc vậẻ còả oùảó Bôảó ảóọ ảóuậy. ữlNảó Bộc vậẻ ấy hp úò cạà vp Líẻ. Rbc ảầy ẽồảó êlSảó ẽni B ẻLiệu ẻậà ẻấẻ cn ơọi ảó{ời làm việc Bại onảl, Lồi cốảó êlôảl êlôảl Lô cửô quôả oCẻ. êlừô álí B{ô ơSẻ Lô liệu, ẽồảó êlSảó ẽni Lấẻ klaả ảósôả ảóle Lõ hời ảgi củô _????_ clạy ảóôy vps ảlp ẻLsảó, úns Uyẫả ữli B{ô vps àlòảó ẽp êliếẻ êlủ, hớả ẻiếảó ảgi: - ẽp GiCs clủ, áửu Bôs xuyTả Bộảó, ơô óiCs cli lốảó hp ảólĩô óì ẻlế? ắôu kli uùảó lếẻ csả đăảó êliềả, ẽp êliếẻ êlủ B ẻỉảl ẻCs dầả, úỗảó ảóle ẽồảó êlSảó ẽni lỏi ảl{ vậy, cấp ảóồi ảóôy dậy, lỏi hại: - đTả ảóspi ảó{ời ảps ẻới ẻlế? ẽồảó êlSảó ẽni BCà: - ẳộẻ ẻTả ăả xiả túa ẻLầả. ẽp êliếẻ êlủ ảgi với Uyẫả ữli: - Đ{ợc hSơ, ca ả{mảó hpơ mả Bỡ ẻai Lô ảóspi kiô. êlấy ảpảó úịảl ảặảó ơới Bỡ àlầả ảps, Bứảó dậy Bi Lô úTả ảóspi Lấẻ ảóuy liẫơ, Uyẫả ữli Bịảl kluyTả côả ảl{ảó ẽp êliếẻ êlủ xuô ẻôy úns ẽồảó êlSảó ẽni klỏi àlòảó Bẫ ơìảl ẻlôy Cs. Uyẫả ữli BCà: - álị klaảó ảTả Bi Lô ảóspi Bg. ẽp êliếẻ êlủ BCà: - Klaảó oôs, ca Bỡ ẻai ơộẻ ẻôy hp B{ợc. Uyẫả ữli Bpảl àlni óim ẻôy Lô Bỡ, ẽp êliếẻ êlủ qupi ẻôy sợ hãi ơộẻ cCi B ảSơ B{ợc cổ ẻôy Uyẫả ữli Lồi. êLsảó hòảó oợ li, Uyẫả ữli cũảó klâơ àlục. đ{ớc Lô ẻới cửô, ẽp êliếẻ êlủ quCẻ hớả: - ữó{mi ly ơở ẻs lôi csả ơSẻ ơp csi, cg àlni ẻô vểả còả oùảó klaảó? êề Vâả ữóôs ơặẻ hộ lỷ oSc, hộả huaả lôi vòảó, vểả Bứảó úằảó lôi ẻôy ảl{ ẻL{ớc. ẽp êliếẻ êlủ ảgi ẻiếà: - êại oôs ảó{mi sợ hãi ẻới Bây ẻạ hỗi cốảó ẻô? ữó{mi cl{ô óặà ảóuy ảôả clSc klaảó úôs óiờ óiCc ảóộ àlni klaảó? êề Vâả ữóôs BCà: - GiCs clủ ơiảl xéẻ cls, ẻội củô ẻiẫu ảlâả BCảó vạả ẻử vì chưng B ẻLgẻ ẻln LSả Bộc Lô cSả êaả ẻlẫ úị ẻl{mảó. áũảó ơôy êlấẻ êổ êôơ ẻử àlố lộ cls, GiCs clủ ơới B{ợc va oự. đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -482- ẽp êliếẻ êlủ quCẻ hớả: - ữó{mi ẻ{ởảó dốảó Kiơ ắp lại ẻô ẻấẻ àlni ẻliệẻ ơạảó. êles quy huậẻ củô úổả óiCs, ẻlì ảó{mi oH B{ợc úầu hpơ GiCs clủ àlni klaảó? êề Vâả ữóôs hại hộả lôi vòảó ảNô. ẽp êliếẻ êlủ ảgi ẻiếà: - êlai B{ợc, ảó{mi cứ Bi Bi. êề Vâả ữóôs ảlbả lôi ẻôy, clâả Bụảó Bấẻ Bẫ clps. ẽp êliếẻ êlủ lỏi: - êô ly lỏi ảó{mi, ẻại oôs ảó{mi sợ hãi ẻới Bây ẻạ ẻội ảl{ vậy? êề Vâả ữóôs BCà: - êiẫu ảlâả klaảó dCơ óiấu GiCs clủ, ẻles huậẻ hệ ẻLsảó úổả óiCs, ẻlì ẻiẫu ảlâả B{ợc kế ẻiếà ảóai GiCs clủ ẻlậẻ ảl{ảó ơụ ăả xiả óip B ẻLôảl c{ớà, ẻiẫu ảlâả Bịcl klaảó ảổi . ẽp êliếẻ êlủ lỏi: - êô B oớơ úiếẻ ảó{mi Bịảl àlnả hsạả ẻừ hâu Lồi ảl{ảó úây óiờ ảó{mi B úiếẻ lùi, clịu ẻậả ẻLuảó với ẻô ẻlì ẻô ẻlô cls ảó{mi klỏi clếẻ. ữgi xsảó, ảpảó cbi bầu Lbẻ csả dôs sinh hoạt úTả vôi y Lô. êề Vâả ữóôs công nhân ơừảó sợ hãi vCi clôs úằảó cCcl Bụảó thai xuùảó Bấẻ ơộẻ cCi Lồi ơới Bứảó ẻlMảó dậy, uảó duảó Bi hiềả. ẽp êliếẻ êlủ ảlờ Uyẫả ữli Bỡ Bi vps ẻLsảó Bại onảl. ẳọi ảó{ời Bều quây sợ lỏi lôả câu cluyệả quCi dị vừô Lồi. ẽp êliếẻ êlủ BCà: - Y úị úọả clbảó dồả vps B{ờảó cốảó cls ảTả ơới ẻới Bây mong cứu. êlôảl êlôảl lỏi: - ữlNảó csả dôs cSơ ẻLTả ảó{ời y hp óì ẻlế? ẽp êliếẻ êlủ cỡi csả úò cạà úuộc ẻLTả dôs Lô, hấy klăả ẻôy ógi ẻlậẻ kíả úỏ vps ẻbi, c{ời ảgi: - Đg hp ơaả ẻp àlCà củô óiCs àlCi clbảó ẻai. Xiả quý khách clớ cg ơỉô c{ời. êLTả cCả củô clíả côs dôs Bều cg óiuả, Líẻ ẻlậẻ Bộc, dĩ Bộc clùảó Bộc, clỉ cg dốảó clấẻ Bộc củô ảlNảó csả óiuả, Líẻ ấy lòô cùng với cCc vị ẻluùc klCc, ơới cg ẻlẫ clNô klỏi. đây óiờ ơỗi ảópy ẻai Lbẻ cls y ơộẻ csả dôs, vp ẻới óiNô rậà Xuâả ẻLsảó ảó{ời y àlCẻ Bộc, hp àlni ẻới xiả ẻai úôả cls ơộẻ ẻlôảó ẻluùc óini Bộc Bẫ clNô. _????_: - _????_ ẻLị ơp klaảó dCơ àlnả hsạả ảNô. ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảgi: - ẽạ ẻ{ớảó caảó BsCả klaảó oôi. êlôảl êlôảl sợ hãi ảgi: - Y ẻự Lbẻ dôs Lô klaảó B{ợc lôy oôs? ẽp êliếẻ êlủ BCà: đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -483- - ữlNảó csả dôs Bg hp ds y ẻự cSơ vps ảó{ời. Y ẻới Bây xiả ẻai Lbẻ lộ hp cg ý về quy ẻluậả ẻai. Y B dốảó csả Kiơ Xp lơ lại ẻai, ảếu y klaảó dốảó Bại àlCà cửu Bôs ảpy, úiếẻ ẻai klaảó kli ảps ẻlô ẻlứ cls. êlôảl êlôảl sợ lỏi: - Đ ẻlô ẻlứ cls y Lồi, ẻại oôs klaảó Lbẻ cn clíả csả dôs ơộẻ hbc ơp Bẫ ẻCơ csả ảl{ ẻlế Bôu klổ úiếẻ úôs? ẽp êliếẻ êlủ ẻủơ ẻỉơ c{ời ảgi: - êai còả ơuùả y àlni clịu Bựảó Bôu klổ lmả ẻlế ảNô . ữl{ảó ẽạ ẻ{ớảó caảó Bịảl klsôả lồảó cls y ẻlì ảópy ơôi ẻai Lbẻ lếẻ ơấy csả dôs ảọ cũảó B{ợc. êlôảl êlôảl ảgi: - êlai Bẫ ơặc y, cg úôs óiờ ẻai ẻl{mảó lại ảlNảó kt ẻpả Cc ấy Bâu? álờ lôi ảó{ời ảgi xsảó, Đồảó ẽuyềả Bứảó dậy ảgi: - ẽp GiCs clố, xiả ảẫ ViTả ẻ{ớảó caảó, cls clbảó ẻai B{ợc úiếẻ Lõ oự ẻlậẻ. Đạs ảlâả vừô ảgi xsảó hời Bg, cCc Bệ ẻử Võ Đôảó Bều Bứảó dậy. ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảlạẻ ảgi: - ViTả ẻ{ớảó caảó úôả mả cls ẻai cg hiTả quôả óì Bếả àlCi Võ Đôảó ảps? êLsảó hbc ẻai cl{ô hpảl ơạảl lMả, cg àlni cCc úạả Bịảl ẻlừô dịà ảó{ời ẻô ảóuy ảôả ơp Cà úức Bg klaảó? ữl{ảó ẽp êliếẻ êlủ klaảó oợ óì Bâu ảlé? Klaảó ôi ảóờ ảpảó hại {mảó ảóạảl Bếả ẻlế. êlừô álí vội B{ô ơSẻ Lô liệu cls Đồảó ẽuyềả Lồi ảgi: - ẽp GiCs clủ còả Bôu yếu, cluyệả ấy Bẫ ẻl{ ẻln ly ảgi ẻới. ẽp êliếẻ êlủ ơặẻ hầơ hì, vịả vôi Uyẫả ữli Bi về àlòảó. áCc Bệ ẻử àlni Võ Đôảó àlểả ảộ, úpả ẻCả xaả xôs. êlừô álí ảgi: - bài toán ảpy quý khách óiôs cls Bệ àlụ ẻLCcl. Đệ côơ Bsôả oH ẻìơ kiếơ Lô ẻuảó ẻícl củô ẽspảó Bạs ẻL{ởảó. áCc ơaả kỳ lạ củô àlCi Võ Đôảó ơới clịu yTả. ữópy laơ oôu, êề Vâả ữóôs hại ẻới, ẽp êliếẻ êlủ hại Lbẻ ơộẻ csả dôs cls y. RiTả ẻiếà ơấy ảópy ảl{ vậy, Bếả ẻL{ô ảópy lồơ ẻlứ clíả, ẽồảó êlSảó ẽni Bi cls ẽp êliếẻ êlủ lôy ẻiả Lằảó: - ữó{ời Bg sợ ẻới Bấy! rbc ấy ẽp êliếẻ êlủ B úìảl àlục. án êLìảl êlôảl êLbc, ắô êliTả Qunảó, clpảó áâơ, êliếẻ rô ẽCả, vp ẽp Quế ữôơ cũảó klỏi ảùẻ. Ai ảấy Bều ơuùả xeơ oôu kli ẽp êliếẻ êlủ B Lbẻ lếẻ clíả csả dôs cls êề Vâả ữóôs Lồi, ảpảó oH Bùi xử với ẻTả àlnả hsạả ảọ Lô oôs, ảTả cũảó ẻles ảpảó Lô ẻới cửô hớả ẻlấy êề Vâả ữóôs lớả lở, vểả hộả ảó{ợc Bứảó úằảó lôi ẻôy ảl{ ơọi ảópy, ẻLTả vôi clỉ còả ơộẻ csả dôs ẻlai. ẽp êliếẻ êlủ quôy hại ẻủơ ẻỉơ c{ời, ảgi với êlôảl êlôảl Lằảó: đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -484- - ẽạ ẻ{ớảó caảó, ảó{ời ảpy ẻCảl ảếẻ xấu ảl{ảó võ caảó klC côs c{ờảó, Bẫ ẻai úiếu cls ẻ{ớảó caảó, úSẻ y hpơ bầy đàn ẻớ lầu kỳ lạ ouùẻ Bời, ẻ{ớảó caảó cg ẻluùc óini _????_ ẻlpảl va cốảó. álMảó lôy ẻ{ớảó caảó cg ảlậả klaảó? êlôảl êlôảl lờả óiậả ảgi: - êai hp Bpả úp csả óCi, dốảó ẻTả Bpả aảó lai lCơ làm việc cạảl ẻlâả hpơ óì? ẽp êliếẻ êlủ ảóạc ảliTả va cốảó. êừ kli óặà êlôảl êlôảl Bếả óiờ, ảpảó cứ yTả ẻLí êlôảl êlôảl hp Bpả aảó do quC oi ẻìảl, ảpảó klaảó Bẫ ý Bếả cluyệả êlôảl êlôảl hp ẻliếu ảN cni ảôơ ẻLôảó. Rbc ảpy ảóle êlôảl êlôảl ảgi hp àlậả óCi, ảpảó ảóẩả ảó{ời Lô óiây hCẻ, Lồi lỏi: - ắôs vậy? êlôảl êlôảl BCà: - êai klaảó ảlậả Bâu. ẽp êliếẻ êlủ sợ hãi lỏi: - ê{ớảó caảó vừô ảgi cCi óì àlậả Bpả úp ẻlế? Uyẫả ữli c{ời ảgi: - álị êlôảl êlôảl Bây hp ẽạ ca ả{mảó Bấy. álị ấy ẻlícl ơặc ảôơ àlục ẻừ ẻluở ảlỏ ảTả íẻ ảó{ời úiếẻ clị ấy hp ẻliếu ảN. ữóôy ảl{ eơ Bây, hbc ơới óặà cũảó ẻ{ởảó clị ấy hp ơộẻ vị ẻ{ớảó caảó Bấy. ẽsô ơSẻ óiây hCẻ, ẽp êliếẻ êlủ Bịảl ẻlầả ảlìả kỹ hại, ẻlấy ơặẻ êlôảl êlôảl ẻLSảó úạcl, Bai haảó ơpy csảó csảó, qun ẻlậẻ hp ơộẻ ảó{ời csả óCi Bẹà BH, ẻLsảó hòảó ẻức óiậả va cốảó, ảólĩ ẻlầơ: ắôs ẻô hại lồ bồ Bếả ẻlế? vày ơộẻ ảó{ời csả óCi ơp àlnả óiCs úỏ clbảó úạả. ữl{ vậy Bời ảpy ẻô còả oùảó hpơ quCi óì ảNô! êCảl ảpảó c{mảó ẻLực, ảólĩ cũảó óọi cls ơìảl hẩơ úẩơ (???): - êô lồ người yêu ẻlậẻ. đ{ớc xuùảó ẻlềơ BC, ảpảó cbi bầu Lbẻ ảùẻ csả dôs cuùi cốảó cls êề Vâả ữóôs. Dố hp ảó{ời liếu c{ờảó x{ô ảpy, ảpảó úỗảó óặà úiếả xoay hớả ảpy, ẻâơ ẻlầả lsnảó lùẻ, lôi clâả ơềơ yếu đuối lMả Bi, hsạảó clsạảó ouýẻ ảó. Uyẫả ữli Bịảl ẻiếả hTả Bỡ, úỗả ảóle úTả B{ờảó cg ơộẻ ẻiếảó quCẻ ẻlCs ẻlậẻ hớả, ơộẻ ảó{ời ảlôảl ảl{ ảóựô àli ảlny ẻới àlíô oôu êề Vâả ữóôs, cbi ơìảl ơộẻ cCi sợ hãi ảlny oôảó úTả ảóôy. álỉ ảóle êề Vâả ữóôs ẻléẻ hTả vpi ẻiếảó, Lồi ảằơ àlục xuùảó Bấẻ, àlíô oôu h{ảó ơộẻ csả dôs dpi lmả ẻl{ớc B cSơ àlậà ẻới cCả Lồi. ẽpảl Bộảó ấy klaảó klCc óì ẻLời quôảó úỗảó ảổi oấơ, ảlôảl ảl{ clớà ảlsCảó, ẻuy cg ViTả êlừô álí, êLìảl êlôảl êLbc, ắô êliTả Qunảó, clpảó áâơ, Lấẻ ảliều côs ẻlủ Bứảó cạảl Bg ảTả ơọi ảó{ời Bều kiảl li hô hớả, vp quôy sợ hãi ảlìả ảó{ời Cơ oCẻ êề Vâả ữóôs, ơới lôy hp ơụ ăả xiả ẽp ẽồảó D{ợc. ẳụ ấy Bôảó kTu hô, ẻôy ẻLCi vừô àlẩy vừô ơbô, lôi clâả cứ ảlny ảlgẻ hsạả xạ, ơp klaảó oôs àlẩy B{ợc csả Kiơ Xp Bôảó cSả clặẻ, ẻlsCẻ klỏi ẻôy ơụ. êề Vâả ữóôs ảóẩảó bầu ảgi: - ẽôy hSơ! ĐCảó hSơ! ữgi xsảó, y cựô quậy ơấy cCi Lồi óục bầu xuùảó clếẻ hiềả. Rbc ảầy, ơọi ảó{ời Bều club ý vps ẽp ẽồảó D{ợc, clỉ ẻlấy ơụ oợ li quC, ơi klaảó cg cCcl óì ẻLị B{ợc <...>... êlôảl êlôảl ẻlở lSẻ Lô ơộẻ cCi Lồi c{ời ảgi: ảNô? - Võ ảólệ củô ẽp GiCs clủ hợi lại ảl{ ẻlế còả ôi dCơ hpơ o{ àlụ củô GiCs clủ ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảgi: - ắ{ àlụ, ảếu klaảó ảlậả ẻTả người yêu Bệ ảầy, ẻai oH quỳ nghỉ ngơi Bây ouùẻ Bời êlừô álí ảgi: êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 8 7- - êai Lời klỏi o{ ơaả cl{ô bè đảng ơộẻ ảăơ ẻlì dạy Bồ... KlCc ẻlì àliềả hSơ ữgi Bsạả, ảpảó vps úTả ẻLsảó hiềả rCẻ hâu oôu, ảpảó hại quôy ẻLở Lô ảgi: - ViTả ẻ{ớảó caảó, ẽp GiCs clủ klgô ẻLCi cửô hại, ơộẻ ơìảl ngơi nghỉ ẻLsảó àlòảó, ẻai óọi ơi klaảó ẻlấy ẻl{ô êlừô álí ảgi: - Đẫ cls ảpảó ảólỉ ảómi ơộẻ hCẻ Uyẫả ữli sợ ảgi: - áa ẻô klaảó àlni ảólỉ ảómi Bâu, ẻai e êlừô álí ảgi: - êlai B{ợc, clbảó ẻô cốảó vps úTả ẻLsảó xeơ oôs đô ảó{ời cốảó vps ẻới cửô àlòảó ẽp êliếẻ êlủ,... B{ợc êlừô álí ẻlở dpi ảgi: - êlậẻ hp ẻLời qun úCs cg klCc! êlôảl êlôảl lỏi: - đpả ẻôy ẻLCi củô clị cũảó bởi ẻL{ờảó lợà ấy ơp àlni clặẻ Bi Bấy p? ẽp êliếẻ êlủ B{ô ơSẻ h{ờơ êlôảl êlôảl klaảó ẻLn hời, úỗảó aơ ơSẻ clạy ẻlMảó vps ảlp ẻLsảó êlôảl êlôảl ơSẻ l{ờơ, úực ơìảl ảgi: - ữó{ời ảpy kẫ cũảó kỳ quCi ẻlậẻ! Uyẫả ữli yTả hặảó ẻừ ảy ẻới óiờ hbc ảầy ơặẻ liệả vt hs oầu klH ảgi: Bấy - êai àlni vps ảóồi cạảl ảpảó,... êlấy ảpảó hộ ẻuyệẻ kỹ Bg, ôi ảấy Bều àlni kleả ảóợi klaảó ảóớẻ êlừô álí ảgi: - ẽp GiCs clủ ly ảólỉ ảómi ẻLsảó clùc hCẻ, ẻai còả àlni Lô ảóspi kiô ẻiếà klCcl ữgi xsảó, clpảó cứ Bi ẻlMảó Lô ảóspi ẽp êliếẻ êlủ hs quC, hô hớả: - ág ẻlậẻ ẻ{ớảó caảó klaảó clịu ảlậả ẻai hpơ người tình Bệ {? êlừô álí BCà: - êai klaảó dCơ ẽp êliếẻ êlủ ảgi: - Đ{ợc hSơ, ẽạ ca ả{mảó ảóle ẻai kẫ cluyệả úôả BTơ laơ ảọ ngơi nghỉ úTả cạảl ói{ờảó cls... êliếẻ êlủ ảlìả êlừô álí c{ời ảgi: - ắ{ àlụ ảlậả hời Bi ẻlì lmả êlừô álí ẻLầơ ảóâơ ơộẻ hbc, ơiệảó clỉ ảgi: - ừ ừ ẽp êliếẻ êlủ cn ơừảó ảgi: - ẽôy hSơ, ẻ{ớảó caảó B ảlậả hời Lồi ữgi Bsạả, ảpảó quỳ ảóôy lôi clâả xuùảó, vCi clpảó úô vCi ẻles Bbảó Bại hễ ảlậà ơaả đị ẻìảl ẻlế úSẻ úuộc, êlừô álí Bpảl BCà sợ ảửô hễ ẳọi ảó{ời xbơ hại ơừảó êlôảl êlôảl ảóli ảóờ, hiềả lỏi ẽp êliếẻ êlủ: - álị Bịảl kẫ cluyệả óì cls ẻai... êlừô álí ơới ảgi: - áũảó B{ợc, úây óiờ ẻTả clị hp êlícl êlủ vậy álN êlícl ở Bây hp cnảl ẻlícl ảlNảó Biều klaảó àlni củô dĩ vảó, êlủ hp óiN lpảl vi Bsôả clíảl ẽp êliếẻ êlủ ơừảó quC, ảgi: - ẽôy, lôy, ẻừ ảôy ẽạ o{ ẻlbc óọi ẻai hp êlícl êlủ ảlé? êlôảl êlôảl ảgi: - đnả hảl củô clị óiỏi lmả ẻai, ẻuổi sợ hớả lmả ẻai oôs clị óọi ẻai hp o{ ẻlbc ẻlế? ẽp êliếẻ êlủ ólé oCẻ ẻôi ảpảó klH ảgi: - phía trên óiờ ẻai ẻạơ... Oực ảólĩ Lô ơộẻ việc, ẻ{mi c{ời ảgi: - ữếu ViTả ẻ{ớảó caảó ảlậả hời vấả Bề ảpy, ẻai klaảó clếẻ ảNô êlôảl êlôảl ảólĩ: rbc ảy ảpảó úỗảó ẻự ẻử, klgc ơộẻ hbc ẻự d{ảó hại c{ời Klaảó liẫu ảpảó yTu mong Bại cô ảlậả hời Biều óì ẻlế? p, àlni Lồi! ữóuy ẻs, lôy hp ảpảó B Beơ hòảó yTu Bại cô clăảó? ữólĩ ẻới Bg, gấp lỏi: - álị ơuùả Bại cô ảlậả hời Biều óì ẻlế? ẽp êliếẻ êlủ ảgi: - êL{ớc lếẻ ẻai cầả àlni úiếẻ ViTả ẻ{ớảó... ẻ{ớảó caảó cg ảlậả hời klaảó B? êlừô álí lỏi: - álMảó lôy ẽp GiCs clủ ơuùả ẻai hpơ lộ câu hỏi óì ẻlế? rbc ảầy, clpảó cũảó oiảl ảóli ảTả klaảó dCơ ảlậả hời ảóôy ẽp êliếẻ êlủ ảlìả êlôảl êlôảl vp Uyẫả ữli c{ời, Lồi úỗảó quỳ ảóôy ẻL{ớc ơặẻ êlừô álí vCi hạy hiô hịô êlừô álí kiảl li vội BCà hễ hiTả ẻiếà, vp ảgi: - áa Bừảó lpảl hễ ảl{ vậy vội! ẽp êliếẻ êlủ ảgi: - ữếu ẻ{ớảó caảó klaảó ảlậả ẻai hpơ người tình Bệ, ẻai... Hiềả lỏi ẽp êliếẻ êlủ: - álị Bịảl kẫ cluyệả óì cls ẻai ảóle ẻlế? ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảgi: êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ đícl ẽuyếẻ Kiếơ Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 8 8- êCc óin: Kiơ Duảó - êLsảó óiCs àlCi clbảó ẻai cg ơộẻ àléà ẻp ẻluậẻ hp, lễ ẻai vH lìảl ảó{ời Bg Bẫ cạảl ói{ời ảóủ Lồi quỳ hạy ẻấơ lìảl Bg úô hạy, lpảl àlCà ơộẻ lồi ẻlế hp ảó{ời Bg úị Bôu thai ảlức gc úô ẻlCảó... ơặẻ ảgi: - ắự ẻlậẻ ẻai klaảó Bủ únả hảl Bẫ ảlậả tình nhân Bệ ẻLuyềả dạy dỗ võ ảólệ, ảl{ảó úây óiờ clị B ẻlpảl ẻâơ ảl{ vậy ẻai klaảó oôs kl{ớc ẻừ B{ợc trên đây óiờ clbảó ẻô clỉ ơôảó dôảl ẻừ o{ nhân tình ẻlai, àlni clờ ẻai úẩơ o{ àlụ ẻai vp àlni B{ợc thay ẻô cls àléà, hbc ấy ẻai ơới dCơ ẻLuyềả cls clị võ caảó củô àlCi ẽsô ắmả ẽp êliếẻ êlủ cn ơừảó vâảó hời huaả ơồơ êlôảl êlôảl ảgi: - ẽp GiCs clủ ẽp êliếẻ êlủ ảgi: - trên đây óiờ . đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -4 7 9- - Aảl ơừảó hớả ẻlì Bbảó lmả! Uyẫả ữli xấu lổ, ẻLCảl huaả vps ảlp ẻLsảó. Rô rậà ữl{ ảgi: - ViTả ẻ{ớảó caảó B liẫu hầơ. Lồi lỏi: - ắôs vậy? êlôảl êlôảl BCà: - êai klaảó ảlậả Bâu. ẽp êliếẻ êlủ sợ hãi lỏi: - ê{ớảó caảó vừô ảgi cCi óì àlậả Bpả úp ẻlế? Uyẫả ữli c{ời ảgi: - álị êlôảl