Bài tập trắc nghiệm hóa 11

     

Bộ bài bác tập trắc nghiệm Hóa lớp 11 có đáp án năm 2021

Tài liệu tổng thích hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Hóa lớp 11 năm 2021 lựa chọn lọc, tất cả đáp án chi tiết với các câu hỏi trắc nghiệm phong phú đầy đủ những mức độ nhận biết, thông hiểu, áp dụng được biên soạn theo từng bài xích học để giúp đỡ học sinh ôn luyện, củng cố kỉnh lại kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao trong các bài thi môn Hóa lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 11

*

Trắc nghiệm Sự năng lượng điện li bao gồm đáp án năm 2021

Câu 1: Phương trình điện li nào tiếp sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl-

B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Phương trình năng lượng điện li nào dưới đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3: các chất dẫn năng lượng điện là

A. KCL nóng chảy, hỗn hợp NaOH, dung dịch HNO3.

B. Dung dịch glucozơ , dung dịch ancol etylic , glixerol.

C. KCL rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCL, khí NO, khí O3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4: Dãy những chất phần đông là chất điện li khỏe mạnh là

A. KOH, NaCL, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 5: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan bao gồm 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+ là

A. 0,001M.B. 0,086M.C. 0,00086M.D. 0,043M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM H+ = 0,043. 0,02 = 0,00086 (mol)


Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Câu 7: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M cùng với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. Mật độ ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: Một hỗn hợp chứa những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) và SO42- (x mol). Quý hiếm của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Câu 9: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) cùng ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án tương xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vì ion này tạo ra kết tủa cùng với Mg2+


Câu 10: hỗn hợp X bao gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ cùng b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối hạt khan. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0.05 cùng 0,05.B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 cùng 0,08.D. 0,018 với 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 cùng 2 ⇒ a = 0,03 cùng b = 0,02


Câu 11: gồm 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều phải có nồng độ 0,1 mol/l. Năng lực dẫn điện của những dung dịch đó tăng mạnh theo thiết bị tự nào trong những thứ từ bỏ sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 12: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) bao gồm những bộ phận nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 13: Trong hỗn hợp axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những bộ phận nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 14: cho những chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số hóa học điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối bột của K với Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – fe ( muối bột của sắt với amoni)


Câu 15: hóa học nào sau đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 nóng chảy.

B. NaOH nóng chảy. D. HBr tổng hợp trong nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Trắc nghiệm Axit, bazơ, muối gồm đáp án năm 2021

Câu 1: Axít làm sao sau đó là axit một nấc?

A. H2SO4B. H2CO3C. CH3COOHD. H3PO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3: cho những dung dịch axit có cùng mật độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch bao gồm nồng độ H lớn số 1 là

A. H2SO4B. H2SC. HClD. H3PO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4: Theo thuyết Areniut, kết luận nào tiếp sau đây đúng?

A. Bazơ là chất khi tung trong nước phân li mang lại anion OH.

B. Bazơ là hồ hết chất có chức năng phản ứng với axit.

C. Một Bazơ không nhất thiết phải gồm nhóm OH trong nhân tố phân tử.

D. Bazơ là hợp chất trong nguyên tố phân tử gồm một hay các nhóm OH.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5: Theo thuyết Areniut tóm lại nào sau đây không đúng?

A. Muối bột là đầy đủ hợp hóa học khi tung trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion cội axit.

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđrô có khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối th-nc là muối cơ mà anion cội axit không thể hiđrô có chức năng phân li ra H+.

Xem thêm: Thử Tài Trí Não Với Các Bài Toán Logic Hay, Thể Dục Trí Não Bằng Những Bài Toán Vui

D. Hiđrôxít lưỡng tính lúc tan vào nước vừa có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như Bazơ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng hoàn toản với 50 ml hỗn hợp NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. Trăng tròn ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH và NaHCO3 làm phản ứng theo tỉ lệ thành phần 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = trăng tròn ml


Câu 7: đến 8 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg và Fe vào hỗn hợp hcl dư. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn , khối hỗn hợp tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → muối + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) với (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Câu 8: Hòa tan cha muối X, Y, Z vào nước thu được hỗn hợp chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- với a mol Cl-. Cha muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn năng lượng điện ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ ở K2SO4 ⇒ K+ sinh hoạt K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ một số loại

Đáp án B: Cl- chỉ tất cả ở KCl ⇒ K+ ở KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ các loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn câu trả lời C

Đáp án D: Cl- chỉ sinh hoạt AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Câu 9: Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HNO3 xM, nhận được dung dịch có chứa 7,6 gam chất tan. Cực hiếm của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất tung = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Câu 10: trung hòa - nhân chính 100 gam dung dịch A chứa các thành phần hỗn hợp HCl cùng H2SO4 bắt buộc vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M nhận được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ xác suất của HCl trong dung dịch A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl và H2SO4 theo thứ tự là x với y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng sinh sản kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau phản bội ứng, SO42- sẽ kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Câu 11: Theo có mang về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong những các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Câu 12: cho các ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt các ion như thế nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

HSO3- + H2O ⇆ H2SO3 + OH-

Axit: HSO3- + H2O ⇆ SO32- + H3O+

HCO3- tương tự


Câu 13: Chọn những chất là hiđroxit lưỡng tính trong những các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 14: cho những chất cùng ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt bao gồm bao nhiêu chất và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

HCO3-, Cr(OH)3, Ca(HCO3)2, H2O, Al2O3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-


Câu 15: Dãy hóa học và ion nào sau đây có tính chất trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Trắc nghiệm Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất thông tư axit - bazơ gồm đáp án năm 2021

Câu 1:Trộn V1 ml dung dịch NaOH gồm pH = 13 với V2 ml hỗn hợp Ba(OH)2 bao gồm pH = 11, thu được hỗn hợp mới tất cả pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có mức giá trị là

A. 1/1 B. 2/1 C. 1/10D. 10/1

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Ban đầu nOH- = 0,1. V1 + 0,002. V2

pH = 12 ⇒

*

⇒V1 : V2 = 1/10


Câu 2: Trộn V1 lít hỗn hợp H2SO4 tất cả pH = 3 cùng với 2 lít dung dịch NaOH bao gồm pH = 12, chiếm được dung dịch bắt đầu cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có mức giá trị là

A. 8/1 B. 101/9C. 10/1D. 4/1

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ban đầu nH+ = 0,001.V1; nOH- = 0,01.V2

Dung dịch sau có: pH = 4 ⇒

*

⇒V1 : V2 = 101/9


Câu 3: Trộn hai hỗn hợp Ba(HCO3)2 với NaHSO4 bao gồm cùng độ đậm đặc mol cùng nhau theo tỉ trọng thể tích 1 : 1 thu được kết tủa với dung dịch cùng dung dịch . Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện li của nước, các ion cos phương diện trong hỗn hợp Y là

A. Na+ với SO42-B. Ba2+ ,HCO32- cùng Na+

C. Na+ , HCO32-D. Na+ , HCO32- cùng SO42-

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 4: cho những dung dịch HCl, H2SO4 cùng CH3COOH có cùng cực hiếm pH. Sự sqps xếp nào dưới đây đúng với cái giá trị mật độ mol của những dung dịch trên ?

A. HCl 2SO4 3COOH

B. H2SO4 3COOH

C. H2SO4 3COOH 3COOH 2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: Chỉ dùng quỳ tím , hoàn toàn có thể nhận biết bố dung dịch riêng biệt nào sau đây ?

A. HCl, NaNO3, Ba(OH)2B. H2SO4, HCl,KOH.

C. H2SO4, NaOH, KOHD. Ba(OH)2, NaCl, H2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6: lựa chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit :

A. Hỗn hợp muối có pH Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 7: mang đến 10 ml dung dịch X cất HCl 1M với H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M đề nghị đẻ trung hòa - nhân chính dung dịch X là

A. 10 ml.B. 15 ml.C. 20 ml.D. 25 ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

H+ + OH- → H2O

Ta có: ⇒ V = trăng tròn ml.


Câu 8: hỗn hợp A bao gồm chứa 5 ion :Mg2+ ,Ba2+ ,Ca2+ với 0,1 mol Cl- với 0,2 mol NO3 . Thêm dần dần V ml hỗn hợp K2CO3 1M vào dung dịch A đến lúc thu được lượng kết tủa to nhất. V có giá trị là

A. 150 ml.B. 300 ml.C. 200 ml.D. 250 ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Khi thêm K2CO3 vào dung dịch A, khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất tức là toàn cỗ Mg2+, Ba2+, Ca2+ sẽ kết tủa, vào dung dịch còn lại KCl với KNO3

⇒ nK+ = nCl- + nNO3- = 0,3 mol

⇒ nK2CO3 = 0,15 mol

⇒ VK2CO3 = 150 ml


Câu 9: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M vá H2SO4 0,15M cùng với 300 ml dung dịch

Ba(OH)2 mật độ aM, nhận được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Cực hiếm của a với m lần lượt là

A.0,15 cùng 2,330B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 cùng 4,660D. 0.05 và 3,495

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Sau phản bội ứng th-nc pH = 1 ⇒ H+ dư

H+ + OH- → H2O

nH+bd = 0,08 mol; sau phản bội ứng pH = 1

⇒ nH+ sau p/ư = 0,05 mol

nH+p/ư = nOH- = 0,03 mol

⇒ nBa(OH)2 = 0,015 mol

⇒ centimet Ba(HCO3)2 = 0,05 (mol/l)

nBaSO4 = nBa(OH)2 = 0,015 mol (H2SO4 dư) ⇒ mBaSO4 = 3,495g


Câu 10: mang lại 300 ml dung dịch đựng H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M công dụng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M với KOH 0,29M thu được dung dịch tất cả pH = 2. Quý hiếm của V là

A. 134.B. 147.C. 114.D. 169.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Coi 300 ml hỗn hợp A tất cả 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M cùng 100 ml HCl 0,3M xào lại với nhau. Vậy:

Phản ứng của hỗn hợp A và B là: H+ + OH- → H2O

nH+ p/ư = nOH- = 0,049.0,001V ⇒ nH+ p/ư = 0,01 (0,3 + 0,001V)

⇒ 0,07 = 0,49.0,001V + 0,010,3 + 0,001V) ⇒ V = 134 ml


Câu 11: Dung dịch tất cả pH = 7 là:

A. NH4Cl. B. CH3COONa.

C. C6H5ONa. D. KClO3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 12: Khi tổ hợp trong nước, hóa học nào tiếp sau đây làm đến quỳ tím chuyển màu xanh ?

A. NaCl. B. NH4Cl.

C. Na2CO3. D. FeCl3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13: Hãy cho thấy thêm dãy các dung dịch nào sau đây có tác dụng đổi màu sắc quỳ tím quý phái đỏ (hồng) ?

A. CH3COOH, HCl cùng BaCl2.

B. NaOH, Na2CO3 với Na2SO3.

C. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.

D. NaHSO4, HCl và AlCl3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 14: cho những dung dịch muối: Na2CO3 (1), NaNO3 (2), NaNO2 (3), NaCl (4), Na2SO4 (5), CH3COONa (6), NH4HSO4 (7), Na2S (8). Các dung dịch muối làm cho quỳ hoá xanh là :

A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (3), (5), (6).

C. (1), (3), (6), (8). D. (2), (5), (6), (7).

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

(2) (4) (5): trung tính

(7): axit


Câu 15: cho các muối sau đây: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3; KCl. Các dung dịch bao gồm pH = 7 là :

A. NaNO3; KCl.

B. K2CO3; CuSO4; KCl.

C. CuSO4; FeCl3; AlCl3.

D. NaNO3; K2CO3; CuSO4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

K2CO3: Bazơ

CuSO4, FeCl3, FeCl2: Axit


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3