Bài tập thì quá khứ đơn nâng cao

     

Thì quá khứ đối chọi (Simple Past) là 1 trong trong 12 thì cơ bản mà ai học tiếng Anh cũng cần được “nắm lòng”. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak giải bài bác tập thì quá khứ đơn để làm rõ kiến thức, giải pháp dùng điểm ngữ pháp này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn nâng cao

Tổng quan kỹ năng thì vượt khứ đơn

Thì quá khứ solo (Simple Past) được dùng để biểu đạt hành rượu cồn đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.


*

Ví dụ:

My little sister bought a barbie doll. (Em gái tôi đã tải một con búp bê barbie.)He went to the zoo last week. (Anh ấy đang đi tới sở thú vào tuần trước.)

1. Bí quyết dùng thì vượt khứ đối kháng trong giờ Anh

Cách dùngVí dụ
Diễn tả hành vi đã xẩy ra và ngừng hoàn toàn trong thừa khứ.I bought a bag yesterday.–> Tôi vẫn mua một cái túi vào hôm qua.
Diễn tả hàng loạt các hành vi xảy ra liên tục trong vượt khứI went to the company, then I joined a meeting.–> Tôi đã đi vào công ty và sau đó tham dự một cuộc họp.
Diễn tả hành vi lặp đi lặp lại và đã xong xuôi trong quá khứ.I usually visited museums when I was a child.–> Tôi thường đi thăm quan viện kho lưu trữ bảo tàng khi tôi còn nhỏ.
Diễn tả 1 hành vi chen ngang 1 hành động khác đang xẩy ra trong quá khứAlex was baking cookies when I came back home.–> Alex vẫn nướng bánh lúc tôi trở về nhà.
Sử dụng vào câu điều kiện loại II→ If + thừa khứ đơn, would + VIf I were you, I would buy it.–> Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tải nó.
Sử dụng trong câu ước không tồn tại thật (câu ước một số loại 2)→ S + wish (that)+ S + V2/edI wish my mother was here now.–> Tôi ước người mẹ tôi đang ở chỗ này bây giờ.
Sử dụng để trình bày sự kiện mang tính lịch sử.Alexander Graham Bell invented the telephone.–> Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại.
Dùng trong một số cấu tạo khác:→ It’s + (high) time + S + V(ed)→ It is + khoảng thời hạn + since + thì thừa khứ1. It’s time I started to look for new opportunities.→ Đã đến lúc tôi bắt đầu tìm tìm những thời cơ mới rồi.2. It has been three months since Daniel sold his house.→ Đã ba tháng kể từ lúc Daniel bán tòa nhà của anh ấy.

2. Dấu hiệu nhận biết thì vượt khứ đơn

Dấu hiệuVí dụ
Trong câu có những trạng từ:→ Yesterday, last week, last year, last month, ago, the day before, in the pastI woke up at 9 o’clock yesterday.–> Hôm qua tôi thức dậy cơ hội 9 giờ.
Khoảng thời hạn trong ngày:→ This evening, this morning, todayShe visited her grandmother this morning.–> Cô ấy đang đi tới thăm bà nội vào sáng nay.
Trong các cấu trúc: –> As if, as though, it’s time, if only, wishI wish I didn’t cry.–>Tôi ước rằng mình đang không khóc.
*

3. Công thức (cấu trúc) thì vượt khứ đơn

Động từ to beĐộng tự thường
Câu khẳng địnhS + was/ were + ……S + V-ed
Ví dụShe was in Hanoi last week.→ Cô ấy vẫn ở hà nội vào tuần trước.He played soccer yesterday.→ Anh ấy đã đùa bóng đá vào trong ngày hôm qua.
Câu lấp định (-)S + was/ were + not + ……S + did not + V
Ví dụShe wasn’t in Hanoi last week.→ Cô ấy đang không ở thủ đô vào tuần trước.He didn’t play soccer yesterday.→ Anh ấy không chơi đá bóng vào hôm qua.
Câu nghi hoặc (?)Was/ Were+ S + V?Did + S + V?
Ví dụWas she in Hanoi last week?→ Cô ấy đã ở thành phố hà nội tuần trước đúng không?Did he play soccer yesterday?→ Anh ấy đã chơi bóng đá ngày qua đúng không?
Wh-questionWh + was/ were + S + V-inf + …?Wh+ did + S + V-inf + ….?
Ví dụWhy was she in Hanoi last week?→ vày sao cô ấy ở hà nội tuần trước?Where did he play soccer yesterday?→ ngày hôm qua anh ấy vẫn chơi soccer ở đâu?

Bài tập thì thừa khứ đối chọi thường gặp mặt

1. Bài bác tập hoạt động từ thanh lịch thể quá khứ

Chuyển hồ hết động tự sau sang trọng thể thừa khứ:

1. Come2. Go3. Read4. Stay5. Prepare
6. Get7. Leave8. Return9. Visit10. Cut
11. Give12. Forget13. Receive14. Begin15. Start
16. Build17. Talk18. Tell19. Think20. Say

2. Bài xích tập thì vượt khứ đơn: chia động từ bỏ cơ bản

1. What she _________ (do) last night? – She _________ (do) her homework.

2. My brother_________ (not/use) the computer yesterday.

3. She _________ (live) in Hanoi.

4. Helen _________ (read) the newspaper last night.

5. He _________ (forget) something?

6. I _________ (go) to lớn the supermarket after school.

7. You _________ (see) Anne’s mèo yesterday?

8. She was very sad, so she _________ (leave) the office early.

9. Jack _________ (get) married last month?

10. Last week I _________ (visit) Temple of Literature in Ha Noi.

11. Hasley _________ (eat) pumpkin soup for dinner.

12. My sister _________ (go) khổng lồ the zoo yesterday.

13. Kate _________ (have) a great time in Paris last summer.

14. What she _________ (eat) for dinner yesterday?

15. I _________ (buy) many souvenirs for my parents.

16. My brother _________ (write) my mother several letters.

17. Helen _________ (help) me with my homework last week.

18. I _________ (return) lớn Seoul yesterday.

19. She _________ (go) lớn the club with a stranger yesterday.

20. She _________ (prepare) dinner with her mother yesterday

3. Bài bác tập thì quá khứ đơn: chia động trường đoản cú nâng cao

Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother & two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 to a ball in the palace, leaving Cinderella behind. Cinderella _________ (is)4 feeling sad. Suddenly there _________ (is)5 a burst of light & the fairy godmother _________ (appear)6.

With a flick of the magic, she _________ (turn)7 Cinderella into a beautiful princess with glass slippers & a horse carriage _________ (appear)8 at the door. The fairy godmother _________ (warn)9 Cinderella to lớn return before midnight. Cinderella _________ (arrive)10 at the ball, the prince _________ (see)11 her & _________ (fall)12 in love with her.

They _________ (dance)13 together all night, as the clock struck twelve, Cinderella _________ (rush)14 out lớn her carriage leaving one of her slippers behind.

The prince _________ (go)15 to lớn every house in the town with the slipper until he found Cinderella. The prince & Cinderella _________ (live)16 happily ever after.

*

4. Bài bác tập viết lại câu: Từ bây giờ đơn sang thừa khứ đơn

1. I have breakfast at 7 o’clock.

2. Lily buys a lot of books.

3. They get up at 6 o’clock.

4. Jack closes the door.

5. I spend two hours making a pizza every weekend.

6. The sofa is very uncomfortable.

7. My mother cooks beefsteak for lunch.

8. Leo plays badminton in the park.

9. My sister draws a colorful picture.

10. My brother gets up at 8 o’clock.

11. Alex goes to lớn the cinema.

Xem thêm: Tải Game Đua Xe Cho Pc Hay Nhất, Game Đua Xe Trên Máy Tính

12. Maya listens lớn music.

13. Daniel stays at home all weekend.

14. Selena sells the black chair at a fair.

15. I go to the zoo.

5. Bài bác tập viết lại câu: Sang lấp định và Nghi vấn

1. I went khổng lồ the movies with my boyfriend last night.

2. My mother went to lớn the market yesterday.

3. Mark sent me a letter apologizing for being late for his appointment last night.

4. I bought a new computer yesterday.

5. I walked to school.

6. He gave me a bouquet of roses.

7. Karty baked a cake last night.

8. My family went to da Nang to see the fireworks festival last year.

9. I called him lớn discuss a new project.

10. She invited me to her birthday party.

6. Bài bác tập thì quá khứ đơn: Viết lại câu

1. I/ play soccer/ yesterday.

2. My sister/ wash/ the dishes.

3. Last night/ I/play/ piano/ for one hour.

4. They/ not go/ school yesterday.

5. Lily/ buy/ that house/ last month.

6. The teacher/ tell/ me/ come back/ in /an hour.

7. What time/ you/ go home/ yesterday/?

8. We/ talk/ about/ our holiday/ in London.

9. My team/ are/ very tired/ after the event.

10. Leika/ do/ her exercises/ on the bus.

*

Có thể các bạn quan tâm:

Đáp án chi tiết

Bài 1:

1. Came2. Went3. Read4. Stayed5. Prepared
6. Got7. Left8. Returned9. Visited10. Cut
11. Gave12. Forgot13. Received14. Began15. Started
16. Built17. Talked18. Told19. Thought20. Said

Bài 2:

1. Did she do/ did2. Didn’t use3. Lived4. Read
5. Did he forget6. Went7. Did you see8. Left
9. Did Jack get10. Visited11. Ate12. Went
13. Had14. Did she eat15. Bought16. Wrote
17. Helped18. Returned19. Went20. Prepared

Bài 3:

1. Lived2. Worked3. Went4. Was
5. Was6. Appeared7. Turned8. Appeared
9. Warned10. Arrived11. Saw12. Fell
13. Danced14. Rushed15. Went16. Lived

Bài 4:

1. I had breakfast at 7 o’clock.

2. Lily bought a lot of books.

3. They got up at 6 o’clock.

4. Jack closed the door.

5. I spent two hours making a pizza.

6. The sofa was very uncomfortable.

7. My mother cooked beefsteak for lunch.

8. Leo played badminton in the park.

9. My sister drew a colorful picture.

10. My brother got up at 8 o’clock.

11. Alex went to lớn the cinema.

12. Maya listened lớn the music.

13. Daniel stayed at home all weekend.

14. Selena sold the đen chair at a fair.

15. I went to the zoo.

*

Bài 5:

Thể bao phủ địnhThể nghi vấn
1. I didn’t go to lớn the movies with my boyfriend last night.1. Did you go to lớn the movies with your boyfriend last night?
2. My mother did not go to lớn the market yesterday.2. Did your mother go lớn the market yesterday?
3. Mark didn’t send me a letter apologizing for being late for my appointment last night.3. Did Mark send you a letter apologizing for being late lớn your appointment last night?
4. I didn’t buy a new computer yesterday.4. Did you buy a new computer yesterday?
5. I didn’t walk to lớn school.5. Did you walk to school?
6. He didn’t give me a bouquet of roses6. Did he give you a bouquet of roses?
7. Karty didn’t bake a cake last night.7. Did Karty bake a cake last night?
8. My family didn’t go to domain authority Nang to lớn see the fireworks festival last year.8. Did your family go to da Nang lớn watch the fireworks festival last year?
9. I didn’t gọi him lớn discuss a new project.9. Did you gọi him khổng lồ discuss a new project?
10. She didn’t invite me khổng lồ her birthday party.10. Did she invite you lớn her birthday party?

Bài 6:

1. I played soccer yesterday.

2. My sister washed the dishes.

3. Last night, I played the piano for one hour.

4. They didn’t go khổng lồ school yesterday.

5. Lily bought that house last month.

6. The teacher told me to come back in an hour.

7. What time did you go trang chủ yesterday?

8. We talked about our holiday in London.

9. My team was very tired after the event.

10. Leika did her exercises on the bus.

Trên đấy là trọn bộ bài bác tập về thì thừa khứ 1-1 mà ELSA Speak đã tổng hợp được. Bạn hãy luyện tập để đoạt được điểm ngữ pháp này cũng tương tự đạt điểm cao trong những kỳ thi nhé.