Ôn tập ngay bài tập về động từ khuyết thiếu có đáp án

     

Modal verb hay nói một cách khác là động từ khuyết thiếu hoặc khuyết thiếu. Đây được coi là điểm ngữ pháp khá quan trọng và xảy ra thịnh hành ở những bài xích kiểm tra, những kỳ thi…

Chính chính vì như thế việc nỗ lực vững các bài tập Modal verb là rất là cần thiết, hãy cùng ôn lại những kỹ năng về điểm ngữ pháp này trong số bài tập dưới đây nhé!


I. MỘT SỐ MODAL VERB tuyệt GẶP

Động tự khiếm khuyết đó là một trợ động từ, những động từ bỏ này bao gốm: can – could, may – might, will – would, shall – should, ought to, have got to, be going to, be able to, needn’t, must…

*
*
*
*
*

II. MỘT SỐ CẤU TRÚC CỦA MODAL VERB

1. Ở thì hiện tại và tương lai

Khẳng định: S + Modal Verbs + V_infPhủ định: S + Modal Verbs + not + V_infNghi vấn: Modal Verbs + S + V_inf?

2. Ở thì quá khứ

Khẳng định: S + Modal Verbs + have + V3/edPhủ định: S + Modal Verbs + not + have + V3/edNghi vấn: Modal Verbs + S + have + V3/ed?

III. CÁCH SỬ DỤNG

Modal verbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ đề nghị tuân thủ

Kết quả ngắn gọn xúc tích / vững chắc chắn

You must stop when the traffic lights turn red.

Bạn đang xem: Ôn tập ngay bài tập về động từ khuyết thiếu có đáp án

He must be very tired. He’s been working all day long.

must notNgăn cấmYou must not smoke in the hospital
canCó khả năng

Sự cho phép

Khả năng

I can swim

Can i use your phone please?

Smoking can cause cancer.

couldCó năng lực trong thừa khứ

Cho phép một phương pháp lịch sự

Khả năng

When i was younger i could run fast.

Excuse me, could i just say something?

It could rain tomorrow !

maySự cho phép

Có kĩ năng xảy ra

May i use your phone please?

It may rain tomorrow

mightCho phép một biện pháp lịch sự

Có kỹ năng xảy ra

Might i suggest an idea?

I might go on holiday to nước australia next year.

need notKhông cần thiết / Không tương quan đến nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should / ought toMột phần nghĩa vụ

Lời khuyên

Kết quả logic

I should / ought to see a doctor. I have a terrible headache.

You should / ought lớn revise your lessons.

He should / ought lớn be very tired. He’s been working all day long.

IV. BÀI TẬP MODAL VERB

– bài xích 1: dứt những câu dưới đây theo các động từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t

1. Don’t stand up in the boat! You …………………. Fall in the river!

2. You really …………………. Start spending more time on your work.

3. That’s a really stupid idea! You …………………. Be serious, surely!

4. Don’t be silly. You …………………. Expect me to lớn believe you!

5. I learn lớn fly! You …………………. Be joking!

6. Sue says she’s stuck in traffic và she …………………. Be late.

7. Tell Peter he. …………………. Stay the night here if he wants to.

8. You …………………. Realize it, but this is very important to me.

9. We’re not sure but we …………………. Go lớn Prague for Christmas this year.

10. Bill cooked the lunch, so you …………………. Expect anything special!

Đáp án:

1. Might

2. Must

3. Can

4. Can’t

5. Must

6. Might

7. Can

8. Might not

9. Might

0. Mustn’t

– bài bác 2: Viết lại những câu sau bằng những từ đã mang lại trong ngoặc

1. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ……………………………………………………………………………………………………..

2. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ………………………………………………………………….. When you heard the news

3. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)……………………………………………………………………………………………………..

4. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)The window …………………………………………………………………………………………………….. On purpose

5. I am sure that the cát is in the house somewhere. (must)……………………………………………………………………………………………………………..

6. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)One of the men …………………………………………………………………………………………………….. On the mountain.

7. It’s necessary for me khổng lồ bring my passport. (have)I ……………………………………………………………………………………………………..

8. It wasn’t necessary for you to do all this work (needn’t)You …………………………………………………………………………………………………….. All this work

9. I am sure that John is not the thief. (can’t)…………………………………………………………………………………………………………………..

10. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)You ……………………………………………………………………………………………………. After working so hard.

Đáp án:

1. I think you had better give up smoking immediately.

2. You must have been surprised when you heard the news.

3. It is very inconvenient if you aren’t able lớn drive.

4. The window must have been broken on purpose.

5. I am sure that the cát must be in the house somewhere.

6. One of the men may have died on the mountain.

7. I have khổng lồ bring my passport.

8. You needn’t have done all this work.

9. I am sure that John can’t be the thief.

10. You must be tired after working so hard.

Xem thêm: Apple Watch Series 4 Bản Thép 40Mm, 44Mm Giá Rẻ, Apple Watch Series 4

– bài bác 3: Viết lại câu theo nghĩa tương tự bằng phương pháp sử dụng những modal verb đến sẵn vào ngoặc

1.Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

2.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

3.It was not necessary for Nancy khổng lồ clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

4.It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

Joanna ……………………………………………………………………..

5.I managed lớn finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

6.The best thing for you to vì is to lớn sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1.Susan may know the address.

2.The report has lớn be on my desk tomorrow.

3.Nancy didn’t need lớn clean the flat.

4.Joanna mightn’t have received my message.

5.I was able khổng lồ finish all my work.

6.You had better sit down.

– bài bác 4: Viết lại các câu sau bằng các từ đang cho

1. It was quite unnecessary for you to lớn carry all those parcels home yourself.You …………………………………………………………………………………………………………

2. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.It can’t …………………………………………………………………………………………………………

3. Maybe John’s working this weekend.John …………………………………………………………………………………………………………

4. I didn’t apologize. That was wrong of me.I should …………………………………………………………………………………………………………

5. It wasn’t necessary for me to lớn go out after all.I needn’t …………………………………………………………………………………………………………

6. I’m sure that you didn’t lock the front door. Here is the key.You can’t …………………………………………………………………………………………………………

7. It was careless of you khổng lồ leave the windows xuất hiện last night.You shouldn’t …………………………………………………………………………………………………………

8. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.It must …………………………………………………………………………………………………………

9. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.He couldn’t possibly …………………………………………………………………………………………………………

10. I am sure it was Judy that I saw in town this morningIt must …………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. You needn’t have carried all those parcels home yourself.

2. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

3. John may work this weekend

4. I should have apologized. That was wrong of me.

5. I needn’t have gone out after all.

6. You can’t have locked the front door. Here is the key.

7. You shouldn’t have left the windows xuất hiện last night.

8. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.

9. He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

10. It must have been Judy that I saw in town this morning.

– bài bác 5: Điền vào nơi trống với những modal verb: must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had to (be), didn’t have to lớn (be)

1. He knows a lot about flying plane. He …………….. A pilot when he was young.

2. John …………….. At the ngân hàng until 10, so he arrived here five minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the over of the holiday, so I …………….. Buy any more.

4. There …………….. An accident on South Street because the road is closed off.

5. You …………….. Waiting long. After all, I’m only five minutes late.

6. Vera …………….. At the supermarket this morning. I didn’t see her there.

7. When she …………….. At the hospital? Early this morning.

8. Monica knew exactly what lớn do. I …………….. Tell her twice.

9. I left a message on your answer phone last night. You …………….. Out.

10. The fire alarm went và we …………….. Out of the building in two minutes.