* Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết thêm số gam chất tan tất cả trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Bài 42 nồng độ dung dịch

Công thức:

*

Trong đó : C% : nồng độ tỷ lệ của dung dịch (%)

mct : khối lượng chất tung (gam)

mdd : cân nặng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan

Từ công thức tính mật độ phần trăm, ta suy ra các công thức sau:

– bí quyết tính trọng lượng dung dịch:

*

– bí quyết tính khối lượng chất tan:

*

Ví dụ 1: Hoà tan 10 gam con đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được.

Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Lấy Lại Mật Khẩu Gmail Không Cần Số Điện Thoại

Giải:

Khối lượng hóa học tan là: mct = 10 gam

Khối lượng hỗn hợp thu được là: mdd = mdm + mct = 40 + 10 = 50 gam

Áp dụng công thức:

*

2. NỒNG ĐỘ MOL CỦA DUNG DỊCH (CM)

* mật độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

Công thức tính: 

*

Trong đó: centimet là độ đậm đặc mol (mol/lit)

n là số mol hóa học tan (mol)

Vdd là thể tích hỗn hợp (lit)

– các công thức được suy ra từ công thức tính độ đậm đặc mol của dung dịch:

+ phương pháp tính số mol hóa học tan: n = cm . V

+ công thức tính thể tích dung dịch:

*

Ví dụ: Tính trọng lượng H2SO4 bao gồm trong 50 ml hỗn hợp H2SO4 2M

Giải:

Số mol H2SO4 tất cả trong hỗn hợp H2SO4 2M là: nH2SO4 = CM . V = 2 . 0,05 = 0,1 mol

=> trọng lượng H2SO4 là: mH2SO4 = n . M = 0,1.98 = 9,8 gam

* Công thức đổi khác giữa nồng độ phần trăm và mật độ mol:

Công thức tính mật độ phần trăm:

*

Khối lượng dung dịch được xem theo công thức: mdd = Ddd . V

với Ddd là trọng lượng riêng của dung dịch (gam/lít) ; V là thể tích của dung dịch (lít)

Khối lượng hóa học tan là: mct = n . M

Thay vào (1) ta có:

*

*

=> công thức chuyển từ bỏ nồng độ phần trăm sang nồng độ mol:

*

Lưu ý: công thức tính này lấy đơn vị của Ddd là gam/lít, thường những đầu bài cho đơn vị của Ddd là gam/ml đề nghị ta yêu cầu đổi lại đơn vị để vận dụng công thức.